Innhold

Sak: 18-046 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav. Klager mante at det var urimelig at han skal ha hatt så høyt forbruk på 3 måneder. Klager stilte spørsmål ved selskapets beregning av kravet. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS viste til at klagers har avlest feil målerstand og dette har resultert i at klager mottok et tilgodebeløp. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilavlesning.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-5.

Historikk

09.12.16 – Klager opprettet kundeforhold med NorgesEnergi AS.

17.03.17 – Kundeforhold avsluttet.

Målernummer 88328:

24.11.16 – Kundeavlesning. Målerstand 212 242 kWh.

09.12.16 – Kundeavlesning. Målerstand 213 526 kWh.

17.03.17 – Kundeavlesning. Målerstand 275 308 kWh.

Målernummer 88327:

24.11.16 – Kundeavlesning. Målerstand 263 262 kWh.

09.12.16 – Kundeavlesning. Målerstand 264 458 kWh.

17.03.17 – Kundeavlesning. Målerstand 383 536 kWh.

Krav 

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 26 329,03 for målernr. 88328 og kr. 50 631 for målernr. 88327.

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav for perioden 09.12.16 til 17.03.17.

Klager viser til at det er to målere som er feilavlest. Klager hevder at etterfakturert krav er feil. Klager mener at det er urimelig at han skal ha hatt så høyt forbruk på 3 måneder.

Klager stiller spørsmål ved selskapets beregning av kravet.

Klager avviser etterfakturert krav.

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at klager har avlest feil målerstand ved leverandørbytte den 17.12.16.  Feilavlesningen resulterte i at klager mottok et tilgodebeløp. Dette ble korrigert ved opphør av kundeforholdet den 17.03.17.

Lyse viser til at for målernr 88328 har klager blitt etterfakturert for perioden 01.11.16 til 17.03.17. Lyse viser til at klager har fått utbetalt et tilgodebeløp på bakgrunn av feilavlesning, og krever derfor dette tilbakebetalt.

Lyse viser til at for målernr. 88327 har klager også mottatt et tilgodebeløp på bakgrunn av feilavlesning. Tilgodebeløpet har ikke blitt utbetalt, men har blitt trukket ifra ved faktura.

Lyse opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering som følge av feilavlesning av måler.

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling imidlertid ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en faktureringsfeil. Det er uomtvistet at feilen har oppstått ved at klager har avlest feil målerstand ved målerbytte. Dette har ført til at innklagede har feilutbetalt et beløp til klager for den ene måleren, og motregnet i faktura for den andre måleren. Dette er klart ingen avregningsfeil som kan tilskrives nettselselskapet, og det er derfor ikke nødvendig å vurdere om klager var i aktsom god tro. Nettselskapet har krav på etterbetaling etter § 6-5 uavhengig av hva kunden har forstått.

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Nemnda kan ikke se om innklagede har fordelt det fakturerte merforbruket over hele feilperioden. Nemnda ber derfor etterberegningskravet prises på en slik måte at klager ikke får en høyere regning enn han ville fått om måleverdier hadde blitt innrapportert eller innhentet i tråd med avtalen. Forbruket må periodiseres over etterfaktureringsperioden, ut fra historisk forbruksprofil eller justert innmatingsprofil.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 4. mars 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Ola Bergheim, Energi Norge                                      

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.