Innhold

Sak: 18-099 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at feilen startet hos selskapet. Klager hevdet at selskapet registrerte feil målerstand, og at selskapets stipulering har vært for lav. Klager viste til at selskapet er ansvarlig for at målerstand blir avlest minst en gang i kalenderåret. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. BKK Nett AS anførte at det ville blitt oppdaget at stipuleringen hadde vært for lav dersom klager hadde respondert på oppfordringene om å lese av målere. BKK Nett AS viste til at kundeavlesningen ble registrert via telefon og det derfor ikke kan bevises hvem om har gjort en feil. BKK Nett AS besluttet å ta dette tapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5. 

Historikk

04.06.15 – Kundeavlesning.Målerstand 2 332 kWh.Korrigert målerstand12 332 kWh. 

01.08.17 – Installasjon av AMS-måler. Avlest av e-verket. Målerstand 74 164 kWh. 

Krav 

Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 51 788,49 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav for perioden 04.06.15 til 01.08.17.  

Klager viser til sin forbrukshistorikk og hevder at etterfakturert forbruk må være feil. Klager opplyser at det ikke er blitt installert noe nytt som skulle gjøre at mer strøm blir benyttet. Klager anfører at de har ny steikeovn som trekker mindre, ny varmtvannsbereder og det er kun en panelovn, i tillegg benyttes vedfyring.  

Klager anfører at feilen startet hos selskapet. Klager hevder at selskapet registrerte feil målerstand den 04.06.15, i tillegg har selskapet stipulering vært for lav. Klager viser til at selskapet er ansvarlig for at målerstand blir avlest minst en gang i kalenderåret.  

Klager avviser etterfakturert krav. 

BKK Nett AS (BKK) viser til at klager har blitt etterfakturert for perioden 04.06.15 til 01.08.18 på grunn av manglende avlesninger. Etterslepet ble oppdaget ved installasjon av AMS-måler den 01.08.17. 

BKK viser til standardavtalen og peker på at kunden plikter å foreta avlesninger. BKK mener at klager burde ha reagert på lave strømregning og avlest strømmåleren på bakgrunn av dette. 

BKK anfører at det ville bli oppdaget at stipuleringen har vært for lav dersom klager hadde respondert på de gjentatte oppfordringer om å lese av strømmåleren. 

BKK viser til kundeavlesningen den 04.06.15 og sier at da målerstand ble registrert via telefon kan det ikke bevises hvem som har gjort en feil. Registrert avlesning var 10 000 kWh lavere enn det den skulle ha vært. BKK har besluttet å ta dette tapet og har trukket dette fra avlest målerstand ved nedtak av måler.  

BKK hevder at kravet er rettmessig og opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. 

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at det ikke var foretatt avlesninger i perioden mellom kundens avlesning 04.06.15 og innklagedes avlesning ved målerbytte den 01.08.17. Forbruket ble derfor i mellomliggende periode stipulert.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, jf. nettleieavtalen § 5-2. Se også forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) § 3-3.

I denne saken foreligger det ikke noe brudd på nettselskapets plikter etter nettleieavtalen eller forskriften. BKK Nett AS har sendt klager månedlig påminnelse om måleravlesning per SMS. BKK Nett AS har fulgt opp nettleieavtalens § 5-2 på en tilfredsstillende måte.

Nemnda bemerker at klager har brutt sin avtaleforpliktelse etter nettleieavtalen til å "foreta avlesning og underrette nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet", jf. nettleieavtalen § 5-2. Klager fikk informasjon om at forbruket ble stipulert i fakturateksten som fremgikk av de løpende fakturaene.

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt og nettselskapet har i henhold til nettleieavtalen § 5-2 og § 6-5 rett til å kreve etterbetalt for avviket mellom stipulert og faktisk forbruk.

Nemnda har i praksis i etterfaktureringssaker stilt krav om at merforbruket fordeles over hele den perioden hvor stipulering har skjedd. Poenget med slik periodisering, er at kunden ikke skal komme dårligere ut enn om riktig forbruk hadde blitt fakturert til riktig tid. Periodisering har liten eller ingen betydning for størrelsen på etterfakturert nettleie, men de korrigerte måleverdiene benyttes også som grunnlag for etterfakturering av kraftforbruk – hvor prisene som kjent varierer mye og har betydelige sesongvariasjoner. I dette tilfellet kan det tenkes at kunden kommer bedre ut uten periodisering, fordi ufakturert forbruk er allokert til en sommerperiode. Nemnda vil imidlertid påpeke at BKK Nett AS må foreta en periodisering av ufakturert forbruk som er grunnlag for etterfaktureringskravet dersom klager ber om dette.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 4. mars 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Lars Lima, Energi Norge                                      

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.