Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-153 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at de tidligere bodde i en leilighet og hadde ingen erfaring med hva som var normalt forbruk for en gammel bolig. Klager anførte også at det var installert en varmepumpe, i tillegg til at oppvarming skjer ved vedfyring. Klager hevdet at fakturaene var betalt i den tro at alt var korrekt. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at det ble avdekket feilkobling i klagers anlegg i forbindelse med målerbytte. Skagerak Nett AS har ikke mottatt noen melding fra installatør om at det er gjort arbeid i målepunktet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk 

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk

25.06.09 – Kundeforhold opprettet.  

20.04.17 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 18 649,91.  

Partenes anførsler

Klager viser til at han overtok boligen 25.06.09. Klager viser til at sikringsskapet ble byttet ut vinteren 2009 da de gamle hovedsikringene ble varme.  

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager anfører at de tidligere bodde i en leilighet og hadde ingen erfaring med hva som var normalt forbruk for en gammel bolig. Klager anfører at det også var installert en varmepumpe, i tillegg til at oppvarming skjer ved vedfyring. Klager anfører at fakturaene er betalt i den tro at alt var korrekt.  

Klager viser til at det var tilsyn i november 2016, hvor det ble oppdaget en feilkobling i sikringsskapet. Klager opplyser at han fikk beskjed om at det ikke var nødvendig å rette feilkoblingen, da det ville bli installert ny måler. Ny måler ble installert den 20.04.17. 

Klager viser til en undersøkelse av TNS Gallup for Statnett og påpeker at det er normalt å ikke ha full oversikt over sitt strømforbruk.  

Klager mener at det er urettferdig at han skal stilles ansvarlig da de har fulgt alle regler. 

Klager avviser fakturert krav.  

Skagerak Nett AS (SN)viser til at det i forbindelse med målerbytte den 20.04.17 ble avdekket feilkobling i klagers anlegg. Den ene fasen var ikke blitt målt.  

SN anfører at de ikke kan vite med sikkerhet når feilen har oppstått, men ut fra klagers opplysninger om at sikringsskapet ble byttet i 2009, antar de at feilen startet da. SN har ikke mottatt noen melding fra installatør om at det er gjort arbeid i målepunktet.  

SN viser til at for lite fakturert forbruk, 83 033 kWh er fordelt over perioden, og det er benyttet markedspris med 1 øre i påslag for utregningen. 53 928 kWh er avskrevet som foreldet.  

SN opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken 

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Etterberegningen skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget og som hovedregelen ikke utover den alminnelige foreldelsesfrist på tre år. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. 

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klagers installatør ikke sendte ferdigmelding til Skagerak Nett AS etter utført arbeid i anlegget og at Skagerak Nett AS derfor ikke hadde kjennskap til at det var utført endringer i den elektriske installasjonen. Når klager engasjerer en installatør for å utføre arbeid på eget anlegg, er klager ansvarlig overfor nettselskapet for at installatøren fullfører oppdraget ved innsendelse av ferdigmelding. Når installatøren, som har et selvstendig ansvar for sitt eget arbeid, har gjort en feil, vil dette være et forhold mellom klager og installatør. Det er ikke begått feil av nettselskapet og de har anledning til å etterfakturere i henhold til § 5-4. Klagers gode tro har i et slikt tilfelle ingen betydning for vurderingen.   

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.  

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold.  

Oslo, 16. desember 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.