Innhold

Sak: 18-186 Klage vedrørende fakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager mente at det ikke kan stemme at det var brukt så mye strøm. Klager viste til at manglende måleravlesninger skyldes at hytten ofte står ubrukt. Klager hevdet at det har vært strømbrudd, og sier at var skader på kjøkkengulvet, kjøleskap og fryser. Skagerak Nett AS viste til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte som skyldes manglende avlesninger. Skagerak Nett AS anførte at de har ansvar for strøm inn til hytta, og har ingen mulighet til å se hvilke apparater som bruker strøm. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5. 

Historikk 

30.04.17 – Kundeavlesning. Målerstand 65 212 kWh. 

21.10.17 – Målerbytte. Målerstand 69 221 kWh. 

Krav

Klager avviser fakturert forbruk på 4 009 kWh. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på registrert forbruk på måleren ved målerbytte den 21.10.17. 

Klager viser til at manglende måleravlesninger skyldes at hytten ofte står ubrukt. Klager er ikke i tvil om at målerstand avlest den 21.10.17 er korrekt, men stiller spørsmål ved registrert forbruk. Klager mener at det ikke kan stemme at det er brukt så mye strøm da hytten er på 35 m2, og det kun er et lite kjøle- og fryseskap som bruker strøm. 

Klager viser til selskapets anførsel om fastbeløp og anfører at dette ikke er omtvistet.  

Klager hevder at det har vært strømbrudd, og sier at det er skader på kjøkkengulvet, kjøleskap og fryser.  

Klager avviser fakturert forbruk på 4 009 kWh. 

Skagerak Nett AS(SN)viser til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte den 21.10.17 på bakgrunn av manglende avlesninger. Det ble avdekket et etterslep på 4 009 kWh for perioden 30.04.17 til 21.10.17. 

Skagerak anfører at de har ansvar for strømmen inn til hytte, og har ingen mulighet til å se hvilke apparater som bruker strøm.  

Skagerak anfører at fastbeløpet på nettleien betales uavhengig av om det er brukt strøm eller ikke.  

Skagerak viser til at det må sendes inn søknad for kompensasjon for langvarig avbrudd.  

Skagerak opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.   

Måling av strømforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Ved mistanke om feil ved måleutstyr, kan begge parter kreve måleren kontrollert. Dette ble imidlertid ikke gjort i denne saken. 

Klager har anført at det må ha vært feil med måleren som ble nedtatt 21.10.17 og at denne ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Klager hevder at måleren har vist 4 009 kWh for mye. Måleren ble byttet og deretter kassert.  

Nemnda viser til at det i energibransjen ikke er rutine for eller krav om at målere skal oppbevares etter at de er utskiftet. Bevissituasjonen i denne saken ville vært enklere å vurdere om måleren var blitt kontrollert. Nemnda kan imidlertid, ut fra selskapets stipuleringer på den gamle måleren, ikke se at det er grunnlag for å rette kritikk mot energiselskapet for at måleren ikke ble kontrollert før kassering. 

Nemnda bemerker for øvrig at det er lite sannsynlig at måleren kan foreta et hopp i registrert forbruk og deretter måle korrekt. Når det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om hun likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke er påvist tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig. Nemnda finner på denne bakgrunn det målte forbruk sannsynlig. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 18. desember 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.