Innhold

Sak: 18-295 Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at etterfakturert krav var urimelig og viste til forbrukshistorikk på ny og gammel måler. Agder Energi Nett AS viste til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte på grunn av manglende avlesninger. Agder Energi Nett AS hevdet at etterfakturert forbruk var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5. 

Historikk

26.11.13 – Kundeavlesning. Målerstand 300 773 kWh. 

01.07.14 – Kundeavlesning. Målerstand 306 416 kWh. 

21.07.17 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler. Målerstand 375 760 kWh. 

Krav

Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 23 538,12. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på hun har blitt etterfakturert for et så høyt beløp. 

Klager anfører at forbruket gjelder en hytte som kun benyttes åtte uker i året. Klager påpeker at det kun brukes en ovn med strøm om vinteren.   

Klager hevder at etterfakturert krav er urimelig og viser til forbrukshistorikk på ny og gammel måler.  

Klager avviser etterfakturert krav. 

Agder Energi Nett AS (AEN) viser til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte den 21.07.17 på grunn av manglende avlesninger.  

AEN viser til forbrukshistorikken for den gamle måleren og nye måleren, og hevder at et årsforbruk på 21 890,84 kWh er sannsynlig.  

AEN viser til brev av 12.06.15, 22.12.15 og 16.09.16 med påminnelse om måleravlesning. 

AEN hevder at etterfakturert forbruk er rettmessig og opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering etter manglende avlesninger.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettavtalen § 5-2. Tilsvarende forpliktelse for nettselskapet følger av forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) § 3-3.

Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det ville medføre mye arbeid og store kostnader om nettselskapet skulle reise rundt oglese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering normalt aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført. I den mellomliggende fase burde det imidlertid etter nemndas vurdering være relativt enkelt og rimelig å sende ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig pga manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte foretas avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut. Manglende utsendelse av slik informasjon/avlesning vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom det stipulerte og faktiske forbruk. Etter nemndas syn er det ikke tilfelle i saken her. Agder Energi Nett AS har etter nemndas vurdering fulgt opp § 5-2 med hensyn til måleravlesning på en tilfredsstillende måte.

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt og nettselskapet har i henhold til nettleieavtalen § 5-2 og § 6-5 rett til å kreve etterbetalt for avviket mellom stipulert og faktisk forbruk.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 8. april 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen,Forbrukerrådet       

Jon Aadland, Eneri Norge                                                               

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.