Innhold

Sak: 18-375 Klage vedrørende etterbetaling/godskriving etter tariffendring – Eidsiva Nett AS

Saken gjaldt etterbetaling/godskriving etter tariffendring. Klager krevde å få tilbakebetalt det han har betalt for mye i perioden fra 2006 til 2018. Klager anførte at han ikke har forutsetninger for å se om det er korrekte sikringer i forhold til tariff. Klager påpekte at anlegget ikke var endret etter installasjon i 2006. Eidsiva Nett AS avviste klagers krav. Eidsiva Nett AS viste til at det var lagt ved informasjon til nettleiefakturaen, der kundene ble oppfordret til å kontrollere om hovedsikring/overbelastningsvern i sikringsskapet stemmer overens med den tariff kunden blir fakturert for. Klager ble under dissens ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterbetaling/godskriving etter tariffendring.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-5. 

Historikk  

29.12.06 – Installasjon av anlegg. Installatørmelding utstedt.  

05.01.18 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler. 

Krav

Klager krever å få tilbakebetalt det han har betalt for mye i perioden 2006 til 2018. 

Partenes anførsler

Klager viser til at det ble avdekket at han var registrert med feil hovedsikring ved målerbytte den 05.01.18. 

Klager anfører at han ikke har noe forhold til volt og ampere, og at han aldri har tatt del i kommunikasjonen mellom installatør og Eidsiva den gang dette ble etablert. Klager sier at han ikke har forutsetninger for å se om det er korrekte sikringer i forhold til tariff. 

Klager peker på at anlegget ikke er endret etter installasjon den 29.12.06. 

Klager krever å få tilbakebetalt det han har betalt for mye i perioden 2006 til 2018. 

Eidsiva Nett AS (EN)viser til at ved opprettelse av anlegget i 2006 ble det registrert at overbelastningsvern var 3x40A, 400V. Ved målbytte den 05.01.18 ble det registrert at hovedsikringen som er montert er 3x25A, 400V. EN viser til at klager har blitt avregnet for overbelastningsvern lik 3x40A, mens han skulle blitt avregnet for overbelastningsvern lik 3x25A.  

EN viser til at det er lagt ved informasjon til nettleiefakturaen om riktig nettleie, hvor kundene blir oppfordret til å kontrollere at hovedsikringen/overbelastningsvern i sikringsskapet stemmer overens med den tariff kunden blir fakturert for. 

EN anfører at de er avhengig av at installatørmeldingen er korrekte for at kundene skal bli avregnet for riktig tariff.  

EN viser til kunden også har en undersøkelsesplikt og dermed burde ha tatt kontakt med nettselskapet ved uklarhet vedrørende sikringsstørrelse og nettariff. 

EN har tilbudt klager differansen mellom tariffen E17 og E25 for 3 år tilbake i tid. EN mener at på bakgrunn av installatørmelding fra 2006 og informasjon til klager om kontroll av tariff ikke er pliktig til å refundere differansen mellom de to aktuelle tariffene utover de siste 3 årene. EN avviser klagers krav. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder etterbetaling/godskriving etter tariffendring.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5 skal nettselskapet godskrive nettkunden for enhver avregningsfeil fra feilen ble oppdaget og som hovedregel ikke ut over tre år, jf. foreldelsesloven § 2.  

Det er uomtvistet at klager har betalt for høy nettleie fra 2006 til 2018 som følge av at nettselskapet har avregnet med uriktig tariff. Nemnda legger til grunn at dette utgjør en avregningsfeil som er regulert av nettleieavtalen § 6-5, og denne bestemmelsen gir klager krav på tilbakebetaling for tre år. Når det gjelder korrigering i favør av kunden (tilbakebetaling) er bestemmelsen helt objektiv. 

Eidsiva Nett AS har refundert differansen mellom de to aktuelle tariffene for de siste tre årene. Hvorvidt klager kan kreve tilbakebetaling utover tre år, beror på om klager fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om at han ble avregnet med uriktig tariff, jf. foreldelsesloven § 10 nr 1. I aktsomhetsvurderingen har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall.  

Nemndas flertall, lederen og bransjens representanter, legger til grunn at nettselskapet har informert klager ved en rekke utsendelser opp gjennom årene om at det er viktig å sjekke om man har riktig nettleie, og at det er sammenheng mellom hovedsikringens størrelse og tarifferingen. Klager får en oppfordring i fakturaene om å kontrollere at hovedsikringen stemmer overens med den tariff klager blir fakturert for. Flertallet mener at klager, basert på den mottatte informasjonen, har en undersøkelsesplikt og burde ha tatt kontakt med nettselskapet ved uklarhet vedrørende sikringsstørrelse og nettariff. Selskapet har også oppfordret kunder til å ta kontakt og få veiledning hvis de er usikre. Flertallet mener derfor at klager burde ha oppdaget tidligere at han ble avregnet med uriktig tariff. Vilkårene for tilleggsfrist etter foreldelsesloven § 10 nr 1 er etter flertallets syn ikke oppfylt, og flertallet legger til grunn at klager ikke kan kreve tilbakebetaling utover tre år.   

Nemndas mindretall, forbrukeres representant, finner at klager ikke burde ha forstått at han selv måtte sjekke sikringsstørrelsen og sammenholde dette med tariffen som sto oppført på nettleiefakturaene. Mindretallet mener at flertallet bygger på en aktsomhetsnorm som er for streng. Mindretallet mener at klager har vært aktsom og legger til grunn at klager ikke burde ha oppdaget tidligere at han ble avregnet med uriktig tariff. Etter mindretallets syn er vilkårene for tilleggsfrist i foreldelsesloven § 10 nr 1 oppfylt.  

På bakgrunn av flertallets vurdering anbefaler nemnda at klager ikke gis medhold.  

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 18. november 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.