Innhold

Sak: 18-378 Klage vedrørende fakturering – Varanger Kraft Nett AS

Saken gjaldt fakturering. Klager hevdet at det er fakturert for mye og krevde tilbakebetalt. Klager viste til forbrukshistorikken på den gamle og nye måleren, og hevdet at det må være en feil ved den gamle måleren. Klager anførte at han tok kontakt med selskapet like etter målerbytte for å forsikre seg at måleren ikke ble kassert. Klager mente at selskapet ikke har gjort nok for å finne frem den gamle måleren. Varanger Kraft Nett AS viste til at måleren ble kassert, slik at det ikke var mulig å få måleren kontrollert. Varanger Kraft Nett AS hevdet at sannsynligheten for feilmålinger var svært liten. Varanger Kraft Nett AS hevdet at faktureringen var rettmessig og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder fakturering. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk

09.01.18 – Målerbytte.  

Krav 

Klager hevder at det er fakturert for mye og krever tilbakebetalt for 20 000 kWh. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på registrert forbruk på den gamle måleren etter målerbytte den 09.01.18.  

Klager anfører at han tok kontakt med selskapet like etter målerbyttet for å forsikre seg at måleren ikke ble kassert. Klager hevder at han fikk opplyst at de bør avvente med kontroll frem til det ble foretatt avlesninger på den nye måleren og i mellomtid skulle selskapet finne den gamle måleren. Klager mener at selskapet ikke har gjort nok for å finne frem den gamle måleren. 

Klager viser til forbrukshistorikken på den gamle og nye måleren, og hevder at det må være en feil ved den gamle måleren. Klager hevder at den gamle måleren må ha telt et for høyt forbruk. Klager påpeker at målingene viser 3-4 kWh høyere forbruk med den gamle måleren kontra den nye måleren.  

Klager hevder at det er fakturert for mye og krever tilbakebetalt for 20 000 kWh. Klager mener at dette ikke er urimelig sett i forhold til måleravlesningene fra 2016. 

Varanger Kraft Nett AS(VKN) viser til at det var et målerbytte den 09.01.18, hvor fjernavlest måler ble byttet til ny fjernavlest AMS-måler.  

VKN viser til at måleren ble kassert ved målerbytte, slik at det ikke var ikke mulig å få kontrollert måleren.  

VKN anfører at det skal særdeles nøye målinger til, før man kan sammenligne strømforbruket i to forskjellige perioder og forvente å få samme resultat. VKN sier at det er en rekke faktorer som de ikke har kontroll på som spiller inn. VKN hevder at sannsynligheten for feilmålinger er svært liten.  

VKN hevder at faktureringen er rettmessig og avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

I henhold til nemndsavtalen punkt 1.4 behandler nemnda saker for forbrukere som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Hvorvidt klager er å anse som forbruker, beror imidlertid på en konkret vurdering, og det følger av forarbeidene til forbrukerkjøpsloven at mindre sammenslutninger unntaksvis kan anses som forbrukere så sant hovedformålet er å tjene medlemmenes personlige formål. Nemnda mener at dette er tilfellet for klager, og klager er å anse som kunde i egenskap av å være forbruker.  

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.  

Måling av strømforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Dersom det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om hun likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. I dette tilfellet ble måleren byttet den 09.01.18 og deretter kassert uten at den ble kontrollert for feil.  

Nemnda har registrert at måleren ble kassert like etter målerbytte, hvilket er uheldig for bevisvurderingen i ettertid. Nemnda viser til at det i energibransjen ikke er rutine for eller krav om at målere skal oppbevares etter at de er utskiftet. Av bevismessig hensyn mener nemnda at det bør gå en viss periode fra en måler blir byttet til måleren blir kassert.  

Når det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke er påvist tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig. 

I og med at det ikke er sannsynliggjort feil med måler eller strømnett og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det mest sannsynlig at strømmen er brukt. 

Nemndas konklusjon at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 18. november 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.