Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-381 Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at Agder Energi Nett AS er ansvarlig for at korrekt måler ikke var installert. Klager pekte på at måleren var plombert og sa at det må ha vært kontroll av måleren i disse årene. Klager hevdet at estimert forbruk var urettmessig høyt. Klager hevdet at strømmålerens forbruk var korrekt, og mente at selskapet må forholde seg til dette. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Agder Energi Nett AS anførte at i forbindelse med utbytting av måler er montørens oppdrag kun å bytte til AMS-målere, ikke å se nærmere på anleggene for å avdekke eventuelle feil. Agder Energi Nett AS viser til at forbruket ble redusert med en tredel, da klager informerte om at det ikke har vært forbruk på den ene fasen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.  

Regelverk 

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk

01.09.17 – Klager flyttet inn i bolig.  

04.10.17 – Installasjon av AMS-måler.  

03.05.18 – Anlegget ble stengt. Avdekket at det var installert 1-fase måler på et 3-fase anlegg. 

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr. 24 022,31. 

Partenes anførsler 

Klagerreagerer på fakturert krav.  

Klager stiller spørsmål ved selskapets anførsel om at montøren ikke har oppdaget feilkoblingen ved installasjon av AMS-måler. Klager mener at montøren tydelig kan se feilkoblingen i sikringsskapet. 

Klager hevder at AEN er ansvarlig for at korrekt måler ikke var installert. Klager peker på at måleren var plombert og sier at det må ha vært kontroll av måleren i disse årene.  

Klager hevder at estimert forbruk for perioden 04.10.17 til 04.05.18 er urettmessig høyt. Klager anfører at en av fasene går til 3 fase kontakt som aldri har blitt brukt. Klager opplyser at de har vedfyring og ingen rom med varmekabler, samt som det er lite bruk av panelovner.  

Klager hevder at strømmålerens forbruk på 7 400 kWh er det korrekte, og mener at selskapet må forholde seg til dette. Klager avviser fakturert krav.  

Agder Energi Nett AS (AEN)viser til at i forbindelse med stenging av anlegg den 03.05.18 ble det avdekket at det var installert en 1-fase måler på et 3-fase anlegg. Derav var ikke det fulle forbruket målt. Samtidig ble det avdekket av kontrakten stod på utflyttet kunde, da ingen har meldt oppsigelse eller opplyst om nytt leieforhold. AEN mottok opplysninger om at klager flyttet inn den 01.09.17 og skulle hatt kontrakt på anlegget fra denne dato. Ny kontrakt ble opprettet på kunden, gjeldende fra innflytningsdato oppgitt i folkeregisteret og samme dato som det ble byttet til AMS-måler, den 04.10.17. 

AEN anfører at i forbindelse med utbytting av målere er montørenes oppdrag kun å bytte til AMS-målere, ikke å se nærmere på anleggene for å avdekke eventuelle feil.  

AEN viser til at i et 3 fase anlegg skal normalt kursene fordeles slik at belastningen er like stor på alle tre fasene. Når kun en fase blir målt, er det rimelig å anta at kun en tredel av strømforbruket blir målt.  

AEN har estimert et forbruk for perioden 04.10.17 til 04.05.18. AEN viser til at forbruket ble redusert med en tredel, da klager informerte om at det ikke har vært forbruk på den ene fasen. 

AEN hevder at etterfakturert krav er rettmessig fakturert og opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro. 

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at måleren var feilkoblet før klageren overtok boligen. Dette forårsaket at Agder Energi Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Feilkoblingen kan ikke tilskrives nettselskapet. Nemnda legger videre til grunn at strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket. Spørsmålet om klagers gode tro er ikke avgjørende i et slikt tilfelle, da feilen ikke ligger hos nettselskapet. 

Nemnda bemerker for øvrig at det kan synes rimelig at klager tilbys en nedbetalingsplan i denne saken.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 16. desember 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.