Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-403 Klage vedrørende fakturering av pliktleveranse – TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt fakturering av pliktleveranse. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han ikke har opptrådt klanderverdig og mente at det ikke var rimelig at han skulle hatt kunnskap om verken innmelding av anlegget eller pliktleveranse. TrønderEnergi Nett AS viste til at klager på det tidspunktet anleggene ble ferdigmeldt ikke hadde noe aktivt kundeforhold på noen målepunkt, og TrønderEnergi Nett AS ble pliktig til å levere strøm ved nettselskapets leveransepliktig kraftleveranse. TrønderEnergi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder fakturering av pliktleveranse. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§5-4 og 6-3. 

Historikk

08.01.18 – Anlegg montert. 

16.05.18 – Ferdigmelding sendt til TEN. 

13.06.18 – Strømavtale med Tibber Norge AS inngått.  

Krav 

Klager avviser fakturerte krav på kr. 2 409,07. 

Partenes anførsler

Klager viser til at han overtok ny bolig i januar 2018. Da klager kontaktet Tibber Norge AS for å inngå strømavtale, ble det oppdaget at installatøren ikke hadde sendt inn ferdigmelding til TEN. Klager kontaktet installatør og installatøren sendte ferdigmelding til TEN den 16.05.18. Den 23.05.18 mottok klager informasjon fra TEN om vilkårene for leveringspliktig strøm. Klager inngikk strømavtale med Tibber Norge AS den 13.06.18. 

Klager mener at det er urimelig at han skal faktureres for leveringspliktig strøm da han ikke mottok informasjon om leveringsplikt før den 23.05.18, at han inngikk avtale med Tibber Norge AS umiddelbart etter at dette ble avdekket, samt at det er installatørens ansvar å sende inn ferdigmelding til TEN.  

Klager anfører at han ikke har opptrådt klanderverdig og mener at det ikke er rimelig at han skulle hatt kunnskap om verken innmelding av anlegget eller pliktleveranse. 

Klager avviser fakturerte krav.  

TrønderEnergi Nett AS viser til at de mottok ferdigmelding den 16.05.18 fra installatør. Ferdigmeldingen inneholdt opplysninger om at installatøren hadde installert og ferdigstilt to nye anlegg, hvor nettkunden på anleggene var klager. Ifølge ferdigmeldingen ble anleggene montert den 08.01.18. På bakgrunn av dette ble det etablert to nye målepunkt i TENs kundeinformasjonssystem. TEN peker på at installatøren ferdigmeldte arbeidet først den 16.05.11 selv om arbeidet var utført og anlegget tatt i bruk fra 08.01.18. 

TEN viser til at klager på det tidspunktet anleggene ble ferdigmeldt hadde klager ikke noe aktivt kundeforhold på noen målepunkt, og TEN ble pliktig til å levere strøm ved nettselskapets leverinspliktige kraftleveranse. Nettleie og oppstart av leveringsplikten ble gjeldene fra anlegget ble ferdigstilt og tatt i bruk. Leveringsplikt ble avsluttet da klager inngikk strømavtale med Tibber Norge AS den 13.06.18. 

TEN anfører at det er den enkelte kunde som selv er ansvarlig for sitt eget anlegg. TEN er av den oppfatning at det er kunden selv, sammen med sin installatør, som er ansvarlig for at installatøren sender inn ferdigmelding til nettselskapet. TEN mener at dette er en tvist mellom klager og installatør. TEN opprettholder sine krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder fakturering av pliktleveranse.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klagers installatør ikke sendte ferdigmelding til TrønderEnergi Nett AS og at TrønderEnergi Nett AS derfor ikke hadde kjennskap til at installatøren var ferdig med sitt arbeid i klagers elektriske installasjon.

Spørsmålet er hvem av partene som er nærmest til å bære risikoen for at installatøren ikke har sendt ferdigmelding. Nemnda legger til grunn at innklagede er ansvarlig for sitt nett og kunden er ansvarlig for sitt anlegg. Når klager engasjerer en installatør for å utføre arbeid på eget anlegg, er klager ansvarlig overfor nettselskapet for at installatøren fullfører oppdraget ved innsendelse av ferdigmelding. Når installatøren, som har et selvstendig ansvar for sitt eget arbeid, har gjort en feil, vil dette være et forhold mellom klager og installatør.

Nemnda mener etter dette at det ikke er begått feil av nettselskapet, og selskapet har dermed anledning til å etterfakturere i henhold til nettleieavtalen § 6-5.

Det faktiske forbruket er ikke omtvistet. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 3. juni 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet                        

Thomas Iversen, Forbrukerrådet                                                 

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.