Innhold

Sak: 18-438 Klage vedrørende etterfakturering – Nordmøre Energiverk AS

Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til standardavtalen og pekte på at Nordmøre Energiverk AS skulle ha påsett at måleren ble avlest minst en gang i kalenderåret. Klager anførte at kravet må bortfalle da Nordmøre Energiverk AS ikke har fremlagt slik dokumentasjon som er krevd. Klager hevdet at det er feil prisberegning og umulig å dokumentere korrekt pris. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2, 6-5 og 12-3.  

Historikk

04.11.14 – Kundeavlesning.  

31.01.18 – Målerbytte. Installasjon av AMS.  

Krav 

Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 18 516,33.  

Partenes anførsler 

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager anfører at han ikke har fått tilgang til standardavtalen, kun leseadgang.  

Klager viser til standardavtalen og peker på at NEAS skulle ha påsett at måleren ble avlest minst en gang i kalenderåret. Klager hevder at selskapet ikke har oppfylt standardavtalen og mener derfor at det er en mangel ved nettselskapets ytelse.  

Klager viser til at han har bedt om å få oversikt over månedlig stipulert forbruk samt oversikt over priser per måned, uten at han har mottatt svar på dette. 

Klager mener at etterfakturert krav må bortfalle da NEAS ikke har fremlagt slik informasjon som er krevet og som har vært nødvendig for å mene noe om avvikenes størrelser. Klager hevder at det er feil prisberegning og umulig å dokumentere korrekt pris.  

Klager avviser etterfakturert krav. 

Nordmøre Energiverk AS (NEAS) viser til at standardavtalen finnes i en elektronisk utgave på nettsidene til Forbrukertilsynet, og mener at standardavtalen burde være lett å fremskaffe utenom NEAS.  

NEAS hevder at kunden også har et selvstendig ansvar for å sende målerstand. NEAS påpeker at det følger av alle fakturaene at forbruket er stipulert.  

NEAS viser til at det er utstedt månedlig varsel per e-post om avlesning. NEAS påpeker at det er klager som har meldt fra om at han ønsker påminnelse per e-post og at han selv har oppgitt e-postadressen. 

NEAS viser til en beregning av etterfakturert krav hvor forbruket fordelt på 3 år etter NEAS sin gjennomsnittlige forbruksprofil med tilhørende priser og avgifter for de respektive årene.  

NEAS opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterberegning av forbruk etter manglende måleravlesning.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at det ikke var foretatt avlesninger i perioden mellom kundens avlesning 04.11.14 og innklagedes avlesning ved målerbytte den 31.01.18. Forbruket ble derfor i mellomliggende periode stipulert.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, jf. nettleieavtalen § 5-2. Se også forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) § 3-3.

Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det ville medføre mye arbeid og store kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering normalt aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase burde det imidlertid etter nemndas vurdering være relativt enkelt og rimelig å sende ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig pga manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte foretas avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut. Manglende utsendelse av slik informasjon/avlesning vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom det stipulerte og faktiske forbruk.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har gått over tre år uten at innklagede har tatt initiativ til avlesning. Det er uheldig og i utgangspunktet i strid med nettselskapets avlesningsplikt i henhold til nettleieavtalens § 5-2, men nemnda finner det akseptabelt at innklagede har valgt å sende klager månedlige påminnelser om måleravlesning per e-post. Etter nemndas mening burde klager ha reagert på dette og nemnda mener derfor at etterberegningskravet ikke bør reduseres eller bortfalle.

Det faktiske forbruket er ikke omtvistet. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket. Etterbetaling kan imidlertid ikke kreves for mer enn tre år tilbake i tid, jf. lov om foreldelse av fordringer § 2. Nemnda kan ikke se at innklagede har hensyntatt foreldelseslovens regler. Det følger av foreldelsesloven § 3 nr 1 at foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse, altså fra forfallstidspunkt. Ved løpende avtaleforhold innebærer dette at de enkelte terminer foreldes suksessivt etter hvert som tiden går, helt frem til foreldelse blir avbrutt på en av de måter som loven foreskriver i §§ 14-19. I denne saken ble foreldelse avbrutt da saken ble bragt inn for nemnda 14.09.18, jf foreldelsesloven § 16 nr 2 bokstav a. Det betyr at alle fakturaer for kraft og nettleie som hadde forfallsdato tidligere enn 14.09.15 må avskrives som foreldet.

Nemnda kan heller ikke se om merforbruket er fordelt over hele feilperioden fra 2014 til 2018. Nemnda bemerker at en slik mangelfull periodisering kan medføre at kravet blir beregnet etter feil priselementer og avgiftssatser.

Nemndas konklusjon er at forbruket fordeles over hele feilperioden ut fra Justert Innmatingsprofil eller andre egnede objektive kriterier. Deretter avskrives alt med forfall før den 14.09.15 som foreldet. Resterende forbruk fordeles over perioden 14.09.15 til 31.01.18 og beregnes på nytt etter priselementer og avgiftssatser for angjeldende periode.

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 8. april 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen,Forbrukerrådet       

Jon Aadland, Eneri Norge                                                               

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.