Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-443 Klage vedrørende AMS-måler – etterfakturering – Norgesnett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturerte krav. Klager anført at måleren var avlest fortløpende og måleravlesning var innrapportert per SMS. Klager påberopte seg god tro. Klager mente at det var et dårlig system som ikke gir klar tilbakemelding da de ikke hadde forstått at det manglet bokstaver ved innsendelse av avlesningene og at de ikke var blitt gjort oppmerksomme på at kodeord var uteglemt. Norgesnett AS viste til at det var utstedt påminnelse om måleravlesning per SMS. Norgesnett AS anførte at det ikke var satt på kodeord i klagers SMS-svar som har medført at meldingene ikke har kommet frem til selskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5. 

Historikk  

18.04.18 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler. Målerstand 153 861 kWh.  

Krav

Klager avviser fakturerte krav pålydende kr 7 875,51 og kr. 4 633,48. 

Partenes anførsler 

Klager reagerer på fakturert krav.  

Klager anfører at måleren er avlest fortløpende og måleravlesning er innrapportert per SMS. Klager peker på at selskapet har kvittert med SMS om at SMSen er mottatt.  

Klager sier at det har hendt at hun har fått beskjed om at meldingen ikke har gått igjennom og at hun må prøve igjen senere. Klager peker på at hun ikke har mottatt informasjon om at har vært en feil.  

Klager påberoper seg god tro. Klager mener at det er et for dårlig system som ikke gir klar tilbakemelding da de ikke har forstått at det manglet bokstaver ved innsendelse av avlesningene og at de ikke er blitt gjort oppmerksomme på at kodeord er uteglemt. Klager mener at det er urimelig at hun skal belastes for dette.  

Klager viser til at hun har hatt avtalegiro og sier at hun derfor ikke har blitt oppmerksom på at forbruket blir stipulert. Klager mener at informasjon på faktura er lite oppklarende.  

Klager finner ikke selskapet kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager avviser fakturerte krav.  

Norgesnett AS (NN) viser til at det ble oppdaget et etterslep ved målerbytte den 18.04.18.  

NN viser til at det er utstedt påminnelse om måleravlesning per SMS og klager har besvart disse. Da klager ikke har satt på kodeord i sitt SMS-svar som har medført at meldingene ikke har kommet frem til selskapet.  

NN anfører at telefonnummeret som benyttes til SMS-meldinger blir benyttet av flere nettselskaper, og derfor er det et krav om at svarmeldingen må ha et kodeord for at de skal havne hos korrekt nettselskap.  

NN mener at klager må avregnes ut fra korrekt forbruk selv om klagers avlesninger ikke har kommet frem. 

NN opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ikke fakturert-forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Etterberegning skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget og som hovedregel ikke ut over 3 år, jfr. lov om foreldelse av fordringer. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling imidlertid ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at avregningsfeilen skyldes feil innrapportering av målerstand. Klager har levert målerstand per SMS uten å ha satt på kodeord slik at SMSen ikke har blitt registrert eller fanget opp av systemet. Nemnda bemerker at det ikke kan utelukkes at det kan oppstå misforståelse om hva selskapets SMS med påminnelse om måleravlesning innebærer. Nemnda oppfatter imidlertid informasjonen i SMSen i dette tilfellet slik at den gir adekvat og forståelig informasjon om hva som må oppgis ved innrapportering av målerstand. En nærmere vurdering av klagers aktsomhet er ikke nødvendig da avregningsfeilen ikke kan tilskrives nettselskapet. Nettselskapet har krav på etterbetaling etter § 6-5 uavhengig av hva kunden har forstått.

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt, og i henhold til avtalebestemmelsene skal kunden betale for forbruket.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 3. juni 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet                        

Thomas Iversen, Forbrukerrådet                                                 

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.