Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-450 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av feilavlesning – Austevoll Kraftlag SA

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at han hver gang har rapportert målerstand med 5 siffer. Klager finner det merkelig at selskapet ikke har reagert når måleren har 6 siffer. Klager mente at det kan være to mulige årsaker til avviket, enten feil på måleren eller sifferfeil. Austevoll Kraftlag SA mente at kunden har kunnskap om målere over gjennomsnittet og burde kjenne til at samtlige tall for gjeldende måler skulle vært rapportert inn. Austevoll Kraftlag SA opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilavlesning.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5. 

Historikk  

23.07.80 – Kundeforhold opprettet.  

18.08.17 – Målerbytte  

Krav 

Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 210 276,47. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav på hans fritidsbolig. 

Klager viser til at fritidsboligen er på ca 50 m2. Klager sier at strømforbruket i alle år hovedsakelig har vært benyttet i vår- og sommermånedene, og at det kun er i senere tid at det har blitt brukt strøm til grunnoppvarming.  

Klager anfører at måleren har blitt avlest og sendt selskapet i henhold til deres frister.  

Klager anfører at han hver gang har rapportert målerstand med 5 siffer. Klager finner det merkelig at selskapet ikke har reagert når måleren har 6 siffer.  

Klager viser til at han ikke har mottatt kopi av alle avlesningsresultater, men har kun mottatt års målestander, som har gjort det vanskelig å sjekke egne avlesninger.  

Klager finner selskapets kundebehandling lite tilfredsstillende.  

Klager stiller spørsmål ved at måleren ikke er kontrollert. Klager mener at det kan være to mulige årsaker til avviket, enten feil på måleren eller sifferfeil.  

Klager avviser etterfakturert krav. 

Austevoll Kraftlag SA (AK) viser til at i forbindelse med målerbytte den 18.08.17 ble det registrert at gjeldende måler viste 420 420 kWh, sist innrapportert med 41 838 kWh.  

AK viser til klagers anførsel om aktsom god tro, og mener at kunden har kunnskap om målere over gjennomsnittet og burde kjenne til at samtlige tall for gjeldende måler skulle vært rapportert inn. AK hevder også at klager hadde kunnskap om at målere som viser tall som ikke skal innrapporteres, viser dette med røde tall, eller at tall er satt i rød klamme.  

AK viser til at målt forbruk i perioden fra 18.08.17 til 01.09.18 er på 22 838 kWh. 

AK anfører at rett avlest forbruk siste året, harmonerer med hvilket årlig forbruk som burde vært innrapportert tidligere år.  

AK opprettholder sitt krav. AK er villige til å finne en minnelig betalingsordning for klager og de to andre hyttene som er knyttet til anlegget.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering som følge av feilavlesning av måler.

I henhold til Standard Netteleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at avregningsfeilen skyldes feil avlesning av måleren. Klager har levert målerstand uten å ta med det siste sifferet, noe som medfører at innrapportert forbruk er ca. 1/10 av målt, reelt forbruk. Når forbruket reduseres med 90% vil det gi en oppfordring til å reagere. En nærmere vurdering av klagers aktsomhet er dog ikke nødvendig da avregningsfeilen ikke kan tilskrives nettselskapet. Nettselskapet har krav på etterbetaling etter § 6-5 uavhengig av hva kunden har forstått.

Hvorvidt Austevoll Kraftlag SA kan kreve tilbakebetaling utover tre år, beror på om Austevoll Kraftlag SA fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om at klager har innrapportert målerstand med ett siffer for lite, jf. foreldelsesloven § 10 nr. 1. Nemnda er av den oppfatning at Austevoll Kraftlag SA ikke burde ha forstått at klager har innrapportert feil målerstand. Nemnda legger særlig vekt på at klager konstant har innrapportert feil målerstand og at det ikke har vært noen indikasjon på at klager har avlest feil. Etter nemndas syn er vilkårene for tilleggsfrist i foreldelsesloven § 10 nr. 1 oppfylt.

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt, og i henhold til avtalebestemmelsene skal kunden betale for forbruket.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 3. juni 2019

Ragnar Lindefjeld, leder                      

Thomas Iversen, Forbrukerrådet                                                 

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.