Innhold

Sak: 18-471 Klage vedrørende etterfakturering – Ustekveikja Energi AS

Saken gjaldt tvist om faktureringsfeil. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager viste til at han har vært i den tro at ting har vært i orden da han har blitt bedt om å lese av strømmen. Klager mente at selskapet har dårlige kontrollrutiner. Ustekveikja Energi AS anførte at det i forbindelse med sluttavregning ble oppdaget at klager i hele avtaleperioden kun har blitt fakturert for elsertifikater og ikke selve strømprisen. Ustekveikja Energi AS opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om faktureringsfeil.  

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 2-2. 

Historikk 

23.10.15 – Klager bestiller strømavtale fra Ustekveikja Energi AS.  

10.11.15 – Kundeforhold opprettet.  

13.03.18 – Kundeforhold avsluttet.  

Krav 

Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 11 597,61. 

Partenes anførsler 

Klager finner det urimelig å bli belastet for Ustekveikja Energi AS sin faktureringsfeil.  

Klager påberoper seg god tro. Klager viser til at han har vært i den tro at ting har vært i orden da han har blitt bedt om å lese av strømmen, samt at han har hatt avtalegiro. Klager sier at han ikke har reagert på beløpet da det meste av energi blir levert av hans sameie. Klager sier også at han byttet leverandør i den tro at han ville få billigere strøm, og påpeker at dette viser at han ikke har vært klar over feilen.  

Klager mener at selskapet har dårlige kontrollrutiner.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Ustekveikja Energi AS (UE) viser til at det ble bestilt strømavtale den 23.10.15. Velkomstbrev ble utstedt den 11.11.15 hvor det ble bekreftet oppstart av leveranse fra 10.11.15.  

UE viser til at klager meldte opphør på sin avtale med opphørsdato 13.03.18. UE anfører at i forbindelse med sluttavregningen ble det oppdaget at klager i hele avtaleperioden kun har blitt fakturert for elsertifikater og ikke selve strømprisen. Klager har heller ikke blitt fakturert avtalt pris for produktet Smart Energipakke.  

UE viser til at det er innmeldt korrekt forbruk for hele avtaleperioden.  

UE anser saken som en faktureringsfeil fra deres side. UE beklager at feilen ikke har blitt oppdaget på et tidligere tidspunkt.  

UE opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om ikke-fakturert forbruk etter faktureringsfeil.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandøren kreve tilleggsbetaling ved feil i måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil. Tilleggsbetalingen kan ikke kreves dersom feilen skyldes forhold hos kraftleverandøren eller noen kraftleverandøren svarer for, og kunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en faktureringsfeil. Ustekveikja Energi AS har kun fakturert klager for elsertifikater og ikke fakturert for kraft i de løpende fakturaene. Det er på det rene at faktureringsfeilen kan tilskrives innklagede.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at han ikke ble fakturert for kraftleveranse. 

Ved vurderingen av dette spørsmålet har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall.

Nemndas flertall, nemndleder og bransjerepresentantene, er av den oppfatning at klagers gode tro ikke kan sies å ha vært aktsom. Flertallet legger vekt på at det må ha vært en markert nedgang i fakturert beløp, da det kun var elsertifikater som ble fakturert. Etter flertallets syn indikerer dette at klager burde ha sjekket fakturaspesifikasjonene, og dermed tatt kontakt med selskapet om dette. Flertallet har etter en helhetsvurdering kommet frem til at klager ikke har vært i aktsom god tro, og at Ustekveikja Energi AS derfor har anledning til å etterfakturere for ikke fakturert kraftleveranse.

Mindretallet, forbrukernes representanter, finner det sannsynlig at klager var i aktsom god tro. Mindretallet legger vekt på at klager ikke hadde grunn til å reagere på fakturaene da beløpene ikke endret seg nevneverdig. Flertallet mener at Ustekveikja Energi AS ikke har anledning til å kreve til tilleggsbetaling.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 6. mai 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet                         

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge                                                             

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.