Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-577 Klage vedrørende etterfakturering – Hjartdal Elverk AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager mente at han har gjort tilstrekkelige med forsøk på å gjøre riktige måleravlesning når mulig i forbindelse med tilstedeværelse på hytten og rapportert via SMS. Klager hevder at feilrapporteringen må tilskrives nettselskapet. Klager påberopte seg aktsom god tro. Hjartdal Elverk AS viste til at feilmeldingen har skjedd flere ganger og stiller spørsmål ved at klager ikke har tatt kontakt. Hjartdal Elverk AS anførte at klager selv bør ha fattet mistanke om feilavlesning, med tanke på mengde energi som bruker. Hjartdal Elverk AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5. 

Historikk

09.10.17 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 25 830. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert forbruk.  

Klager anfører at det er beklagelig at det siste sifferet ikke har kunnet bli registrert ved måleravlesning, selv om dette har vært forsøkt innrapportert. Klager påpeker at det har vært uforskyldt fra hans side og mener at ansvaret må hvile på den profesjonelle part.  

Klager mener at det er bemerkelsesverdig at det aldri har vært tatt initiativ fra netteiers side å få gjort en kontroll av måleravlesningen før dette ble oppdaget ved målerbytte.  

Klager mener at han har gjort tilstrekkelige med forsøk på å gjøre riktige måleravlesning når mulig i forbindelse med tilstedeværelse på hytten og rapportert via SMS. Klager viser til at registrert forbruk er lavt, men påpeker at hytten har vært lite brukt. Klager mener at selskapet har større grunnlag til å reagere på det lave forbruket. 

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager hevder at feilrapporteringen må tilskrives nettselskapet. Systemet for måleravlesninger har ikke tillatt egenrapportering av alle tallene på måleren.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Hjartdal Elverk AS (HE) viser til at i forbindelse med målerbytte den 09.10.17 ble det oppdaget et stort avvik mellom kundens avleste målerstand og hva målermontøren hadde avlest. Avviket har sin årsak i at siste siffer på måler er utelatt ved innsende avlesninger.  

HE viser til SMS-logg og påpeker at klager har forsøkt å sende inn riktig målerstand, men at dette har blitt stoppet i innsamlingssystemet på grunn av at avviket har vært større enn gitte parameter. Feilmeldingen har skjedd flere ganger og HE stiller spørsmål ved at klager ikke har tatt kontakt.  

HE mener at registrert forbruk er lavt, men ikke unormalt for eldre hytter og anfører at det derfor har vært vanskelig å plukke opp en feil i systemet av denne karakteren. HE mener at klager selv bør ha fattet mistanke om feilavlesning, med tanke på mengde energi som brukes.  

HE viser til at måleren er kontrollert og det ikke er avdekket feil.  

HE anfører at det er fakturert for et estimert forbruk de siste årene, med kraft- og nettleiepris for hvert av årene. HE opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.  

I henhold til Standard Netteleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. 

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at avregningsfeilen skyldes feil avlesning av måleren. Klager har fått feilmelding når han har innrapportert målerstand med alle sifrene. Klager har derfor levert målerstand uten å ta med det siste sifferet, noe som medfører at innrapportert forbruk er ca. 1/10 av målt, reelt forbruk. Når forbruket reduseres med 90% vil det gi en oppfordring til å reagere. En nærmere vurdering av klagers aktsomhet er dog ikke nødvendig da avregningsfeilen ikke kan tilskrives nettselskapet. Nettselskapet har krav på etterbetaling etter § 6-5 uavhengig av hva kunden har forstått. 

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt, og i henhold til avtalebestemmelsene skal kunden betale for forbruket. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 18. november 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.