Innhold

Sak: 18-694 Klage vedrørende etterfakturering – VOKKS Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager påberopte seg god tro. Klager hevdet at hun har levert måleravlesning oftere enn det som fremgår av avlesningshistorikken. Klager påpekte at hun ikke har mottatt purring om manglende måleravlesning. Klager avviste fakturert krav. VOKKS Nett AS anførte at manglende avlesninger har resultert i at det i en periode har vært avregnet mindre enn det som faktisk har vært forbrukt. VOKKS Nett AS anførte at måleren har målt korrekt. VOKKS Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk 

Standard Nettleie § 6-5.  

Historikk  

07.07.10 – Kundeforhold opprettet. Målerstand 249 330 kWh. 

16.06.11 – Kundeavlesning. Målerstand 265 514 kWh. 

24.10.13 – Kundeavlesning. Målerstand 299 695 kWh. 

20.02.17 – Avlesning fra klagers kraftleverandør. Målerstand 342 185 kWh. 

29.07.18 – Kundeavlesning. Målerstand 414 159 kWh. 

31.08.18 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler. Målerstand 415 004 kWh. 

Krav 

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 22 243,98. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på at hun har blitt etterfakturert for et så høyt beløp.  

Klager påberoper seg god tro. Klager mener det er urimelig at hun skal belastes for etterslepet da hun har betalt alle fakturaer fortløpende i den tro at dette har vært korrekt.  

Klager hevder at hun har levert måleravlesning oftere enn det som fremgår av avlesningshistorikken. Klager påpeker at hun ikke har mottatt purring om manglende måleravlesning. Klager stiller spørsmål ved om påminnelse om måleravlesning via VOKKS årlige kalender, er tilstrekkelig som påminnelse om måleravlesning. 

Klager anfører at VOKKS skulle bytte måleren i 2017, men at dette ikke ble gjort på grunn av plassmangel.  Dette stemmer ikke, da det nå ble montert måler i samme skap.  

Klager avviser fakturert krav.  

VOKKS Nett AS(VOKKS) viser til at måleren ble kontrollert den 13.09.18, og målekontrollen viser at måleren har gått for sakte, men innenfor grensene som er satt av Justervesenet. Det ble utført mekanisk kontroll og ingen feil ble funnet. VOKKS påpeker at måleren har målt korrekt, og at det er avregnet så mange kWh som kunden faktisk har forbrukt.  

VOKKS hevder at klager ikke har oppfylt sin plikt til å lese av og levere inn måleravlesninger. VOKKS påpeker at det mellom 16.06.11 og 29.07.18 bare er registrert to reelle avlesninger, den 24.10.13 og den 20.02.17. VOKKS stiller spørsmål ved om avlesningen den 20.02.17 er reell. 

VOKKS anfører at manglende avlesninger har resultert i at det i en periode har vært avregnet mindre enn det som faktisk har vært forbrukt, og at det dermed er bygd opp et etterslep.  

VOKKS hevder at dersom måleren hadde blitt avlest kvartalsvis og verdiene levert til VOKKS, slik spesifisert i oppstarts brevet fra 2010, i standardavtalen, og i den årlige utsendte kalenderen, så ville avlesningene fulgt forbruksprofilen. 

VOKKS opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.  

I henhold til nettleieavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet i utgangspunktet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig. Det er likevel slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettleieavtalen § 5-2. 

Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det vil medføre mye arbeid og store kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering normalt aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase burde det imidlertid etter nemndas vurdering være relativt enkelt og rimelig å sende ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig pga. manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte foretas avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut. Manglende utsendelse av slik informasjon/avlesning vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom det stipulerte og faktiske forbruk. Nemnda har også i flere saker gitt uttrykk for at kravene til handling fra nettselskapets side skjerpes etter hvert som tiden går.  

Nemnda fremholder at det ikke er urimelig byrdefullt for nettselskapet å følge opp med det første etter at fristen er utløpt med direkte og tydelig kommunikasjon til kunden, f.eks. ved å sende et brev, skrive på fakturaen, ringe eller sende en sms/epost om manglende måleravlesning og konsekvensene av dette. Dersom dette ikke gjøres vil et eventuelt etterfaktureringskrav kunne bli redusert. 

VOKKS Nett AS har anført at informasjon om måleravlesning følger av oppstartsbrevet, standardavtalen, og i den årlige utsendte kalenderen. Etter nemndas syn er ikke dette tilstrekkelig. Det følger av fast praksis fra nemnda at nettselskapet må foreta seg noe aktivt direkte overfor kunden for å innhente måleravlesning, eksempelvis ved utsendelse av e-post, brev eller SMS. Slike direkte henvendelser må gjøre kunden oppmerksom på at forbruket beregnes og at det senere vil skje en avregning basert på faktisk forbruk, jf ovenfor. 

Nemnda er etter en samlet vurdering av den oppfatning at innklagedes manglende etterlevelse av plikten til å innhente måledata, bør føre til en reduksjon i etterbetalingskravet. Elklagenemnda har i en rekke saker tidligere kommet frem til at etterberegningskravet bør reduseres med 25 % i tilfeller der nettleieavtalen § 5-2 ikke er fulgt opp i tilstrekkelig grad. Etter nemndas syn bør kravet også i dette tilfellet reduseres med 25 % som følge av brudd på nettleieavtalen § 5-2. 

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold, ved at kravet reduseres med 25 %. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis delvis medhold, ved at kravet reduseres med 25 %. 

Oslo, 18. november 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.