Innhold

Sak: 18-162 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturerte krav. Klager hevdet at det var feil i beregningen av strømforbruket. Klager hevdet at nettselskapet har foretatt en beregning av strømforbruket til tross for dokumentert innsendte måleravlesninger. Klager hevdet at ileggelse av gebyr for AMS-måler uten kommunikasjonsenhet var urettmessig. Klager hevdet at han var blitt truet med gebyrer, stenging og øvrige konsekvenser etter å ha fått fritak for AMS-måler. Hafslund Nett AS opprettholdt fakturerte krav. Hafslund Nett AS anførte at klagers måleravlesninger er registrert korrekt og hensyntatt ved alle faktureringer. Hafslund Nett AS tilbakeviste klagers anførsel om at de driver med noen form for hevnaksjon knyttet til fritak for AMS-måler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Hafslund Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturering. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-2. Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6. 

Krav

Klager avviser fakturerte krav, fakturanr. 46317100 på kr. 2 066,74, fakturanr. 45559177 på kr. 790,43, og fakturanr. 22238159 på kr. 3 356,22. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på fakturerte krav.  

Klager hevder at det er feil i beregningen av strømforbruk. Klager hevder at Hafslund har foretatt en beregning av strømforbruket til tross for dokumentert innsendte måleravlesninger.  

Klager viser til selskapets anførsel vedr. fakturanr. 46317100 og anfører at dette ikke er korrekt da selskapet har bekreftet at målerstand ble avlest den 01.11.17. Klager sier at han fikk opplyst fra strømleverandøren at målerstand ikke skulle rapporteres inn i denne perioden. Klager mener at Hafslunds stipulering uansett bør baseres på historisk forbruk.   

Klager viser til fakturanr. 22238159 og anfører at målerstand ble avlest den 01.01.19, 01.02.19 og 01.03.19. Klager påpeker at dette også fremgår av Min side. Klager mener at selskapet ikke har grunnlag for å beregne forbruket når målerstand er meldt inn.  

Klager hevder det er feil ileggelse av gebyr for AMS-måler uten kommunikasjonsenhet. Klager hevder at gebyret er urettmessig og krever dette refundert.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager hevder å ha blitt truet med gebyrer, stenging og øvrige konsekvenser etter å ha fått fritak for AMS-måler. Klager aksepterer ikke selskapets kundebehandling og mener at det er å anse som trakassering.  

Klager avviser fakturerte krav.  

Hafslund Nett AS (Hafslund) opprettholder fakturerte krav.  

Hafslund anfører at klagers måleravlesning er registrert korrekt og hensyntatt ved alle faktureringer. Hafslund påpeker at målerstanden justeres til den 1. hver måned når avlesning er foretatt på annen dato. Mottas ikke måleravlesning, blir forbruket stipulert. Hafslund påpeker at nettleie faktureres månedlig uavhengig av avtaler som er inngått med strømleverandør.  

Hafslund tilbakeviser klagers anførsel om at de driver med noen form for hevnaksjon knyttet til fritak for AMS-måler. Hafslund viser til Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6 og anfører at å håndtere og kontrollere manuelt avleste data innebærer ekstra kostnader for nettselskapene.  

Hafslund viser til fakturanr. 22238159 og påpeker at det ikke var mottatt noen måleravlesning fra den 01.02.19 eller den 01.03.19. 

Hafslund viser til fakturanr. 46317100 og anfører at fakturert krav begrunnes i at det ikke er mottatt måleravlesninger i perioden fra 31.10.17 til 06.01.18. Etter dette mottok Hafslund kundeavlesning den 01.03.18. Hafslund påpeker at fakturert krav gjelder ikke-fakturert forbruk i den aktuelle perioden. Hafslund hevder at det totale forbruket i perioden fra 31.10.17 til 06.01.18 er korrekt.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturering.

Måling av strømforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning.

Nemnda er av den oppfatning at det ikke er noe som tyder på at det har vært en feil ved måleren. Når det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke er sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt. Nemnda kan heller ikke se at det målte forbruket er påfallende stort, sett i forhold til tidligere forbruk. Nemnda finner på denne bakgrunn det målte forbruk sannsynlig.

Slik saken er opplyst, kan nemnda ikke se at det er påvist feil i faktureringen. Nemnda har heller ikke noe å bemerke til Hafslund Nett AS sin kundebehandling ovenfor klager.

Hva gjelder krav om gebyr for manuell avlesning av målepunktet, peker nemnda på at dette er et offentligrettslig forhold som Reguleringsmyndighet for energi (RME) har kompetanse til å vurdere, og har vurdert.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 23. mars 2020

Ragnar Lindefjeld, leder Thomas Iversen

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.