Sak: 18-256 Klage vedrørende fakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt fakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at fakturert krav var urimelig høyt og stilte spørsmål ved at det stipulerte forbruket har vært for lavt. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS anførte at avvik som oppstår på grunn av for lite eller for mye stipulert forbruk blir korrigert ved neste reelle avlesning. Skagerak Nett AS viste til loggført telefonhenvendelse og anførte at det ble informert at måleren ikke har blitt avlest på tre måneder, og at stipuleringen derfor kan bli feil. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder fakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5. 

Historikk  

26.07.17 – Kundeavlesning.                          Målerstand 250 075 kWh. 

27.11.17 – Kundeavlesning.                          Målerstand 252 202 kWh. 

08.03.18 – Målerbytte. Avlest av everket.    Målerstand 257 882 kWh. 

Krav 

Klager avviser fakturert krav på kr. 2 802,13. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav for perioden 01.02.18 til 01.04.18. 

Klager mener at fakturert krav er urimelig høyt.  

Klager stiller spørsmål ved at det stipulerte forbruket har vært for lavt.  

Klager avviser fakturert krav.  

Skagerak Nett AS (SN) anfører at avvik som oppstår på grunn av for lite eller for mye stipulert forbruk blir korrigert ved neste reelle avlesning. I dette tilfellet ble det korrigert ved målerbytte den 08.03.18.  

SN beklager at fakturert krav ble utstedt klager uten at det ble sendt informasjon til klager om uventet høyt forbruk. 

SN viser til loggført telefonhenvendelse med klager den 30.04.18 og anfører at det ble informert at måleren ikke har blitt avlest på tre måneder, og at stipuleringen derfor kan bli feil. Det ble informert om at klager må betale for faktisk forbruk. 

SN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. I henhold til nemndsavtalen pkt. 7.1 er nemnda likevel beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede. 

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling imidlertid ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det ikke var en feil som kan tilskrives nettselskapet. Nemnda vurderer derfor ikke om klager var i aktsom god tro.

Klager har anført at fakturert krav er urimelig høyt. Nemnda viser til at klager kan kreve måleren kontrollert, men må selv dekke kostnaden dersom det ikke er feil med den, jfr. avtalen § 5-3. Klager har unnlatt å kreve måleren kontrollert og nemnda legger til grunn at det ikke er feil på måleren.

Når det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke foreligger holdepunkter for et lavere forbruk enn det som er målt. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket ikke er påfallende sett i forhold til tidligere forbruk. Nemnda legger til grunn at strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 20. januar 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Ola Bergheim, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.