Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-548 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt fakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager stilte spørsmål ved registrert forbruk på AMS-måleren. Klager anførte at hun har hatt et strømbrudd etter målerbytte. Klager hevdet at AMS-måleren viste et veldig høyt nummer etter tilkobling. Klager anførte at hun ikke ønsker å ha AMS-måleren og hevdet at de har fått helseplager av anlegget. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS anførte at AMS-måleren har fungert tilfredsstillende etter at den ble installert. Lyse Elnett AS hevdet at strømbrudd uansett ikke skal påvirke AMS-måleren slik at den måler et strømforbruk som klager faktisk ikke har hatt. Lyse Elnett AS har gitt klager informasjon om søknad av fritak for AMS-måler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder fakturering av ikke-fakturert forbruk.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-3. 

Historikk  

22.02.18 – Kundeforhold opprettet.Målerstand 565 944 kWh 

13.03.18 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.Målerstand 567 372 kWh. 

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr. 2 499,21. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på fakturert krav for perioden 01.03.18 til 01.05.18. 

Klager hevder at hun er fakturert for forbruket til tidligere kunde i boligen.  

Klager anfører at hun har hatt et strømbrudd etter målerbytte, og at dette førte til at varer i kjøleskapet smeltet. Klager sier at hun kontaktet Lyse Elnett AS, strømmen ble koblet tilbake og AMS-måleren virket igjen. Klager hevder at AMS-måleren viste et veldig høyt nummer etter tilkoblingen. Klager stiller spørsmål ved registrert forbruk på AMS-måler.  

Klager anfører at hun ikke ønsker å ha AMS-måler og hevder at de har fått helseplager av anlegget. 

Klager avviser fakturert krav.  

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at det ble utført installasjon av AMS-måler hos klager den 13.03.18. Lyse har tilbudt kontroll av måler iht. § 5-3. Lyse anfører at AMS-måleren har fungert tilfredsstillende etter at den ble installert.  

Lyse viser til klagers anførsel om at hun er fakturert for tidligere kunde i boligen. Lyse anfører at strømmen ble avlest samme dag som klager flyttet inn i boligen den 22.02.18. Neste avlesning var av installatør ved målerbytte den 13.03.18. Lyse viser også til at klagers kraftleverandør sa opp avtale om kraftleveranse fra 24.08.18, og at klager har fått beskjed om at hun fra dette tidspunktet har fått strøm fra Lyse på ventetariff.  

Lyse viser til klagers anførsel om strømbrudd og påpeker at det ikke er registrert i deres systemer. Lyse anfører at det kan ha vært flere årsaker til strømbrudd, og flere av disse årsakene er knytte til forhold på klagers side av tilknytningspunktet. Lyse hevder at strømbrudd uansett ikke skal påvirke AMS-måleren slik at den måler et strømforbruk som klager faktisk ikke har hatt.  

Lyse har gitt klager informasjon om søknad av fritak for AMS-måler.  

Lyse opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder fakturering av ikke-fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Klager har anført at det må være en feil med måleren og at denne ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Nemnda viser til at klager kan kreve måleren kontrollert, men må selv dekke kostnaden dersom det ikke er feil med den, jfr. avtalen § 5-3. Nemnda registrerer at nettselskapet har tilbudt kontroll av måleren. Klager har unnlatt å kreve måleren kontrollert, og nemnda legger til grunn at det ikke er feil på måleren.

Når det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om hun likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Klager har anført at hun er fakturert for forbruket til tidligere kunde i boligen. Nemndas vurdering er at det ikke er påvist tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt eller at klager er feilfakturert. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig.

I og med at det ikke er påvist feil med måler eller ved strømnettet, og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt og klager må da betale for den strøm hun har brukt.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 24. februar 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Ola Bergheim, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.