Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-574 Klage vedrørende fakturering – LOS AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturerte krav og krevde at LOS AS krediterer det som er betalt for mye. Klager reagerer på LOS AS sin fakturering. Klager anførte at det ikke er mulig å forstå oppsettet eller logikken i det som er fakturert. Klager mente at LOS AS må fakturere etter det faktiske forbruket som måleren viser og ikke et kryptisk oppsett som LOS AS har presentert. LOS AS anførte at de har basert seg på mottatt måleverdier fra netteier. LOS AS anførte at fakturert krav var blitt høy på grunn av manglende avlesninger. LOS viser til at når netteier korrigert standene som tidligere har vært avregnet/stipulert så fremgår hver periode på baksiden av faktura med pluss og minus. LOS AS hevdet at fakturerte krav var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

LOS AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturering. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale §§ 2-1 og 2-2.  

Historikk

24.06.15 – Målerbytte. 

06.08.16 – Målerbytte. 

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr. 4 447,11 og fakturert krav på kr. 18 990,38. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på LOS sin fakturering.  

Klager stiller spørsmål ved fakturerte krav og mener at det ikke er mulig å forstå oppsettet eller logikken i det som er fakturert. Klager mener at LOS må fakturere etter det faktiske forbruket som måleren viser og ikke et kryptisk oppsett som LOS har presentert.  

Klager anfører at det ikke er grunn til å betvile at det var et merforbruk på 5 735 kWh som ble oppdaget ved målerbytte, og at det i perioden fra 24.06.15 til 06.08.16 var et forbruk på 28 764 kWh. Klager påpeker at det gir et total forbruk på 34 499 kWh for perioden før og etter målerbytte.  

Klager stiller spørsmål ved fakturagrunnlaget og viser til at det allerede er betalt for 16 218 kWh. 

Klager avviser fakturerte krav og krever at LOS krediterer det som er betalt for mye.  

LOS AS anfører at de har basert seg på mottatt måleverdier fra netteier. 

LOS anfører at fakturert krav er blitt høy på grunn av manglende avlesningerDet ble oppdaget et etterslep på 5 735 kWh ved målerbytte den 24.06.15, og er med i avregningen på faktura på kr. 4 447,11. 

LOS viser til at forbruk på 28 764 kWh er forbruk som har oppstått etter målerbytte 24.06.15 og som er avregnet på nytt.  

LOS viser til at når netteier har korrigerte standene som tidligere har vært avregnet/stipulert så fremgår hver periode på baksiden av faktura med pluss og minus, dvs. at mengden som har blitt avregnet for og betalt for står med minus, og så framkommer det en ny linje på samme periode med nytt korrigert forbruk.  

LOS hevder at fakturerte krav er rettmessig og opprettholder sine krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturering.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-1 foretas måling av strømforbruk av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør legger nettselskapets måledata til grunn ved fakturering av strøm.

Nemnda er enig med klager i at fremlagte fakturaer, samt oversikt over krediteringer og krav, gjør det vanskelig å få oversikt over og forstå underlaget for fakturaene. Ut fra den fremlagte dokumentasjon er heller ikke nemnda i stand til å danne seg en grunngitt oppfatning om det er fakturert korrekt.

Nemnda oppfordrer LOS AS til å redegjøre for fakturert krav, slik at klager får sikkerhet for at det er korrekt forbruk som blir fakturert.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 23. mars 2020

Ragnar Lindefjeld, leder Thomas Iversen

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.