Sak: 18-637 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering etter feilavlesning. Klager avviste fakturert krav. Klager påpekte at nettselskapet ikke ha reagert på innsendte bilder og at hun ikke har fått noen tilbakemelding om at hun leste av feil måler. Klager anførte at måleskapet var et plombert skap og at hun heller ikke har adgang til å komme inn i skapet. Klager hevdet at hun ikke var klar over måleskapet på utsiden og påpekte at hun ikke har fått informasjon fra Skagerak Nett AS. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS anførte at målerstanden som var avlest var fra en undermåler som er inne i huset. Skagerak Nett AS mente at klager burde vite at måleren var plassert ute. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering etter feilavlesning. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-5. 

Historikk 

21.12.16 – Målerbytte. 

16.03.17 – Kundeavlesning.                          Målerstand 9 284 kWh. 

26.04.17 – Kundeavlesning.                          Målerstand 1 232 kWh.  

26.03.18 – Kundeavlesning.                          Målerstand 9 717 kWh. 

18.06.18 – Kundeavlesning.                          Målerstand 56 551 kWh. 

28.08.18 – Målerkontroll.  

Krav 

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 21 815,30. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager viser til at Skagerak tok kontakt og ba om bilde av måleren etter kundeavlesningen den 26.04.17. Klager påpeker at hun ikke hørte noe fra Skagerak etter at hun sendte bildet og antok derfor at alt var i orden. Hun ble igjen kontaktet av Skagerak i 2018, hvor de ba om målerstand samt bilde av måleren. 

Klager anfører at huset er nytt og at hun alltid har lest av måleren inne i huset. Klager påpeker at nettselskapet ikke har reagert på innsendte bilder og at hun ikke har fått noen tilbakemelding om at hun leste av feil måler.  

Klager anfører at måleskapet som er på utsiden er et plombert skap og at hun heller ikke har adgang til å komme inn i skapet. Klager hevder at hun ikke hadde noen forutsetninger til å forstå at det var dette måleskapet hun skulle avlese. 

Klager stiller spørsmål ved at Skagerak ikke har reagert tidligere, særlig da hun har sendt inn bilde av måleren.  

Klager hevder at hun ikke var klar over måleskapet på utsiden og påpeker at hun ikke har fått informasjon fra Skagerak. Klager avviser derfor etterfakturert krav. 

Skagerak Nett AS (Skagerak) viser til at det ble avdekket ved målerkontroll den 28.08.18 at kundeavlesningene ikke var fra klagers AIDON-måler, og avviker derfor fra reelt forbruk.  

Skagerak viser til at måleren som ble installert den 21.12.16 ikke har hatt kommunikasjon med Skageraks systemer og klager har derfor måtte lese av måleren. Etter kundeavlesningen den 26.04.17 ble det sendt SMS til klager om å lese av måleren på nytt da det ga store avvik fra historisk forbruk. Da Skagerak mottok bilde av måleren med målerstand, ble det registrert inn i systemet som en reell avlesning.  

Skagerak anfører at målerstanden som var avlest var fra en undermåler som er inne i huset. Skagerak påpeker at installatøren burde ha forklart at måleren var plassert utvendig. Skagerak mener at klager burde vite at måleren var plassert ute. 

Skagerak opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. I henhold til nemndsavtalen pkt. 7.1 er nemnda likevel beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede. 

Saken gjelder etterfakturering etter feilavlesning.

I henhold til Standard Netteleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en faktureringsfeil. Det er uomtvistet at feilen har oppstått ved at klager har avlest målerstand fra en undermåler inne i huset, og ikke hovedmåleren som er plassert utvendig. Dette har ført til at Skagerak Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Klager har anført at hun har sendt inn bilde av undermåleren til Skagerak Nett AS uten å få tilbakemelding. Skagerak Nett AS har ikke bestridt dette. Etter nemndas syn er det tvilsomt om feilen kan tilskrives nettselskapet.

Selv om det skulle være slik at feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nemnda uansett ikke se at klager kan påberope seg aktsom god tro slik denne saken er opplyst. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på forbrukshistorikken. Nemnda bemerker at det har vært en markert nedgang i fakturert beløp, da det kun var forbruk fra undermåler som ble fakturert.

Etter nemndas syn burde klager ha forstått at hun har brukt mer strøm enn det hun har betalt for.

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt, og i henhold til avtalebestemmelsene skal kunden betale for forbruket.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 20. januar 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Ola Bergheim, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.