Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-663 Klage vedrørende etterfakturering – Norgesnett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager stilte spørsmål ved at han har blitt etterfakturert fra kraftleverandøren for både nettleie og kraft og at han har mottatt et etterfakturert krav fra Norgesnett AS. Klager stilte også spørsmål ved det registrerte forbruket. Norgesnett AS viste til at klager har blitt etterfakturert på grunn av manglende avlesninger. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Norgesnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.  

Historikk

12.01.11 – Kundeforhold opprettet. 

21.12.17 – Målerbytte. Målerstand 144 959 kWh. 

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 15 237,72.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på at han har blitt etterfakturert for et så høyt beløp. 

Klager stiller spørsmål ved at han har blitt etterfakturert fra kraftleverandøren for både nettleie og kraft, og at han også har mottatt et etterfakturert krav fra Norgesnett AS. Klager stiller også spørsmål ved det registrert forbruket og påpeker at forbruket er til en bolig på 80 kvm. Klager mener at dette ikke kan samsvare med de vanlige takstene.   

Klager anfører at han har vært i kontakt med kraftleverandøren og fått bekreftet at ikke-fakturert nettleie ble fakturert via dem.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Norgesnett AS (NN) viser til at klager har blitt etterfakturert for perioden 03.01.15 til 21.12.17 på grunn av manglende avlesninger. Etterslepet ble oppdaget ved installasjon av AMS-måler den 21.12.17. 

NN anfører at klager har fått stipulerte målerverdier i perioden 12.01.11 til 03.01.15, som var første gang han innrapporterte målerstand. Etter dette har målerstander vært interpolert fram til målerbytte 21.12.17. NN påpeker at det ikke har vært en merkverdig endring i forbruk etter at ny AMS-måler ble installert.  

NN viser til at bakgrunnen for skjæringstidsdato 01.11.17 er konvertering av deres databaser. Korreksjon av forbruk før skjæringsdato er utregnet manuelt og er fakturert fra NN, mens korreksjon av forbruk etter skjæringsdato er utført av systemet og er fakturert til klagers strømleverandør.  

NN anfører at på hver faktura som er utstedt fra 2011 til 2017 har det medfulgt et brev med informasjon om når neste måleravlesning skal registreres, hvordan målerstand skal registreres og hva som skjer om ikke måleren bli avlest. 

NN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at det ikke var foretatt avlesninger i perioden mellom kundens avlesning 03.01.15 og innklagedes avlesning ved målerbytte den 21.12.17. Forbruket ble derfor i mellomliggende periode stipulert.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, jf. nettleieavtalen § 5-2. Se også forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) § 3-3.

I denne saken foreligger det ikke noe brudd på nettselskapets plikter etter nettleieavtalen eller forskriften. Norgesnett AS har sendt klager månedlig påminnelse om måleravlesning. Etter nemndas mening har Norgesnett AS fulgt opp nettleieavtalens § 5-2 på en tilfredsstillende måte.

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt og nettselskapet har i henhold til nettleieavtalen § 5-2 og § 6-5 rett til å kreve etterbetalt for avviket mellom stipulert og faktisk forbruk.

Det følger av nettleieavtalen at nettselskapet kun kan kreve etterbetaling fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget og ikke utover tre år, jf. § 6-5. Fristen avbrytes ved innsendelse av saken til Elklagenemnda, jf. lov om foreldelse av fordringer § 16 nr. 2 bokstav a. Foreldelse ble avbrutt da nemnda mottok saken 30.10.18. Krav som forfalt tidligere enn tre år før denne dato, det vil si før 30.10.15, er foreldet. Nemnda er av den oppfatning at Norgesnett AS har rett til å avregne forbruk fra dette tidspunkt.

Nemnda har forståelse for at det kan være vanskelig å forstå hvordan det er fakturert da noe av nettleien er fakturert via kraftleverandøren. Nemnda kan imidlertid ikke se at det er påvist feil i faktureringen. Nemnda oppfordrer Norgesnett AS å redegjøre for etterfakturert krav, slik at klager får sikkerhet for at det er korrekt forbruk som blir fakturert.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 23. mars 2020

Ragnar Lindefjeld, leder Thomas Iversen

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.