Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-667 Klage vedrørende etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av pliktleveranse. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at hun har vært i den tro at hun har hatt Hadeland EnergiNett AS som totalleverandør for nettleie og strøm fra 2017. Klager hevdet at hun aldri har fått beskjed om at noe manglet. Klager anførte at fakturaene har vært splittet med 2 varelinjer, slik at det ikke har fremkommet tydelig av fakturaene at hun kun ble fakturert for nettleie. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Glitre Energi Nett AS anførte at klager har stått uten kraftleverandør siden 12.03.07 og kun blitt fakturert nettleie. Glitre Energi Nett AS påpekte at det var spesifisert i fakturaene at klager kun ble fakturert for nettleie. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Glitre Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av pliktleveranse. 

Regelverk 

Standard Nettleieavtale §§ 2 og 6-5. 

Historikk 

13.03.07 – Kundeforhold opprettet. 

2016 – Hadeland EnergiNett AS fusjonerte med flere selskaper og skiftet navn til GlitreEnergi Nett AS. 

Krav

Klager avviser etterfakturert krav kr. 20 600,06. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager viser til at Hadeland EnergiNett AS har et notat i sitt datasystem datert 04.05.07 hvor det fremgår at hun ikke vil ha strøm fra de. Klager påpeker at hun var i kontakt med de i 2007 for å overføre strømabonnenten på henne da hennes samboer flyttet ut. Klager hevder at vedkommende hun har vært i kontakt med må ha misforstått eller skrevet feil. 

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager anfører at hun har vært i den tro at hun har hatt Hadeland EnergiNett AS som totalleverandør for nettleie og strøm fra 2007. Klager hevder at hun har hatt en avtale med Hadeland EnergiNett AS og at hun aldri har fått beskjed om at noe manglet. Klager påpeker at hun har betalt fakturaene fortløpende.  

Klager påpeker at fakturaene fra Hadeland EnergiNett AS har vært splittet på 2 varelinjer, 1 med nett fastbeløp og 1 med nett energi. Klager mener at det ikke har fremkommet tydelig nok av fakturaene at hun kun ble fakturert for nettleie.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Glitre Energi Nett AS (GEN) viser til at klager har stått uten kraftleverandør siden 12.03.07 og kun blitt fakturert nettleie. Da dette ble oppdaget ble klager etterfakturert for kraft for perioden fra 01.10.15 til 01.10.18. GEN viser til at fakturering av kraft for perioden 12.03.07 til 01.10.15 er avskrevet som foreldet. 

GEN viser til at klager i perioden 02.08.04 til 13.03.07 har hatt Elkraft Aksjeselskapet AS som kraftleverandør. GEN bestrider klagers anførsel om aktsom god tro. GEN mener at klager burde ha forstått at noe var feil da sluttavregningen kom fra Elkraft Aksjeselskapet AS i 2007 og strømregningene opphørte. GEN påpeker at det var spesifisert i fakturaene fra Hadeland EnergiNett AS at klager kun ble fakturert for nettleie.  

GEN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om ikke-fakturert forbruk etter faktureringsfeil.

I henhold til Standard Netteleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en faktureringsfeil. Klager har ikke vært registrert med en kraftleverandør siden 12.03.07, og GEN har kun fakturert klager for nettleie. Det er ikke fakturert for kraft i de løpende fakturaene. Det er på det rene at faktureringsfeilen kan tilskrives GEN. 

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at hun ikke ble fakturert for kraftleveranse. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager selv fikk informasjon om at det kun ble fakturert for nettleie i de løpende fakturaene. Nemnda bemerker at det har vært en nedgang i fakturert beløp, da det kun var nettleie som ble fakturert. Dette indikerer til at klager burde ha sjekket fakturaspesifikasjonene, og tatt kontakt med GEN om dette. Nemnda mener derfor at klagers gode tro ikke kan sies å ha vært aktsom. 

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt, og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket med de begrensninger som følger av foreldelsesreglene. GEN har hensyntatt foreldelsesreglene, og har avskrevet forbruk i perioden fra 12.03.07 til 01.10.15 som foreldet. Det gjenstående ikke foreldede forbruket har nettselskapet krav på å få etterbetalt.

Nettselskapet har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har egen kraftleverandør. Strøm som leveres av nettselskapet etter denne såkalte "leveringsplikten" er normalt dyrere enn strøm levert fra en kraftleverandør. Dersom nettselskapet skal fakturere etter reglene om leveringsplikt, har nettselskapet plikt til å informere kunden om virkning av at kraft blir levert i henhold til reglene om leveringsplikt og om mulighet til å velge kraftleverandør. Nemnda registrerer at GEN ikke har fakturert etterslepet etter reglene om leveringsplikt, men har benyttet kraftpris fra kraftbørsen Nordpool. Denne løsningen er i tråd med nemndas praksis i tidligere saker.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 24. februar 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Ola Bergheim, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.