Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-692 Klage vedrørende etterfakturering – Troms Kraft Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at det har vært ett år med feilfakturering uten at han på noe tidspunkt er blitt gjort oppmerksom på at det var feil i forbruksgrunnlaget. Klager anførte det var uakseptabelt at han skal bli sittende med det økonomiske ansvaret for de feil som er begått og som han ikke ble gjort kjent med innenfor en rimelig tid. Troms Kraft Nett AS opprettholdt sitt krav. Troms Kraft Nett AS viste til det ikke ble oppdatert i deres system at det ble byttet måler. Troms Kraft Nett AS beklaget at det ikke var har blitt fanget opp tidligere og at det ikke var gitt informasjon til klager om feilregistreringen. Troms Kraft Nett AS anførte at fakturert krav gjelder et reelt forbruk som klager må dekke. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Troms Kraft Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Netteleieavtale § 6-5. 

Historikk  

17.08.17 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler. 

Krav 

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 7 426,74. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav på hans fritidsbolig. Klager viser til at i forbindelse med installasjon av AMS-måler fikk han informasjon om at det ikke var nødvendig å melde inn måleravlesning.  

Klager anfører at det har vært ett år med feilfakturering uten at han på noe tidspunkt er blitt gjort oppmerksom på at det var feil i forbruksgrunnlaget. Klager påpeker at det følger av utstedte fakturaer forbruksperiode og forbruk og ikke noen opplysning om at det var en foreløpig beregning.  

Klager mener det er uakseptabelt at han skal bli sittende med det økonomiske ansvaret for de feil som er begått og som han ikke ble gjort kjent med innenfor en rimelig tid.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Troms Kraft Nett AS (TKN) viser til at det ble byttet måler den 17.08.17. Dette ble ikke oppdatert i deres system. Når dette ble oppdaget måtte alle fakturaer krediteres tilbake, og så måtte det lages ny faktura for det faktiske forbruket som hadde vært på måleren. 

TKN beklager at dette ikke har blitt fanget opp tidligere. TKN beklaget også at det ikke er gitt informasjon til klager om feilregistreringen. 

TKN anfører at fakturert krav gjelder et reelt forbruk som klager må dekke.  

TKN opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet, og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at det ble installert en fjernavlesningsmåler i anlegget den 17.08.17, men at dette ikke ble registrert i Troms Kraft Nett AS sine systemer. Måleverdiene har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Etter nemndas syn kan avregningsfeilen klart tilskrives nettselskapet.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at forbruket ble stipulert. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at det ikke fremgikk av de løpende fakturaene til klager at forbruket ble stipulert eller at det ikke ble fjernavlest. Troms Kraft Nett AS har tross flere purringer ikke fremlagt en redegjørelse av saken og etter nemndas syn er dette kritikkverdig. Nemnda er etter en helhetsvurdering kommet frem til at klager har vært i aktsom god tro, og at Troms Kraft Nett AS derfor ikke har rett til å etterfakturere differansen mellom stipulert og faktisk forbruk.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 24. februar 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Ola Bergheim, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.