Innhold

Sak: 18-730 Klage vedrørende feilinnmelding av målepunktid – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at Hafslund Strøm AS og Hafslund Nett AS var ansvarlig for feilinnmelding av målepunktid. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at hun har vært uvitende om feilinnmeldingen og at hun ikke har skyld i dette. Hafslund Strøm AS viste til at feilinnmeldingen skyldtes feil informasjon i forbindelse med bestilling av strømavtale. Hafslund Strøm AS anførte at fakturaer for feil måler er kreditert og tilbakebetalt klager.Hafslund Strøm AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholder sitt krav. Klager ble enstemmig ikke medhold.

Hafslund Strøm AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk 

Standard Kraftleveringsavtale § 4-6. 

Historikk 

01.04.17 – Kundeforhold opprettet. Feilinnmelding av målepunktid. 

17.08.18 – Opprettet korreksjonssak.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 10 384,92. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på fakturert forbruk. Klager hevder at Hafslund Strøm AS og Hafslund Nett AS er ansvarlig for feilinnmelding av målepunktid.  

Klager påberoper seg god tro. Klager anfører at hun har betalt strøm og nettleie fortløpende i den tro at alt var i orden.  

Klager anfører at innmelding av anlegget ble gjort i samsvar med Hafslund når de flyttet inn i boligen. Klager sier at hun har vært uvitende om feilinnmeldingen og mener at hun ikke har skyld i dette.  

Klager finner ikke Hafslunds kundebehandling tilfredsstillende. 

Klager hevder at etterfakturert krav er urimelig og avviser kravet. 

Hafslund Strøm AS (Hafslund) viser til at klager var innmeldt på feil målepunktid i en periode fra 01.04.17 til 30.09.18. Feilinnmeldingen skyldes feil informasjon i forbindelse med bestilling av strømavtale. Fakturaer for feil måler er kreditert og tilbakebetalt klager. Hafslund anfører at omtvistet krav gjelder nettleie for perioden 01.04.17 til 30.09.18 og kraft for perioden 01.09.18 til 30.09.18 for korrekt måler. Klager har betalt for strømforbruket for den omtvistede perioden. 

Hafslund viser til at klager i etterkant av feilinnmeldingen har mottatt to etterfaktureringer for riktig målepunktid i perioden klager var feilinnmeldt.  

Hafslund anfører at når det foretas en korrigering i slike saker blir fakturaene for feil måler kreditert og ny faktura for korrekt måler med korrekt forbruk blir produsert. 

Hafslund hevder at kravet er rettmessig og opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken

 I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. I henhold til nemndsavtalen pkt. 7.1 er nemnda likevel beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede. 

Saken gjelder uenighet om ikke-fakturert forbruk. 

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandøren kreve tilleggsbetaling ved feil i måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil. Tilleggsbetalingen kan ikke kreves dersom feilen skyldes forhold hos kraftleverandøren eller noe kraftleverandøren svarer for, og kunden var i aktsom god tro.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at klager ble innmeldt på feil målepunktid og at dette er årsaken til at klager ble feilfakturert i perioden fra 01.04.17 til 30.09.18.

Det er ubestridt at klager ble feilinnmeldt i forbindelse med bestilling av strømavtale. Det er uklart hvorvidt klager har oppgitt feil informasjon til innklagede eller om innklagede har registrert inn feil informasjon.  Etter nemndas syn er det derfor usikkert om feilen kan tilskrives Hafslund Strøm AS. Nemnda legger til grunn at Hafslund Strøm AS uansett har kreditert fakturaer for feil målepunkt og fakturert klager for korrekt målepunkt.

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager derfor betale for forbruket.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 20. januar 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Ola Bergheim, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.