Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-744 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at kravet var urimelig da han har sendt inn målerstand og betalt fakturaene fortløpende. Klager anførte også at han ikke har fått noe varsel om manglende måleravlesning, samt at det ikke var foretatt noen kontrollmåling av målepunktet. Skagerak Nett AS beklaget at klagers måleravlesninger ikke har blitt registrert av deres tjenesteleverandør som håndtere utsendelser og mottak/registrering av SMS-varsler. Skagerak Nett AS anførte at strømmen er forbrukt og opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.  

Historikk

05.12.16 – Kundeavlesning.                          Målerstand 765 321 kWh.  

22.06.18 – Kundeavlesning.                          Målerstand 780 390 kWh. 

Krav

Klager avviser fakturert forbruk på 4 347 kWh.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav. Klager viser til at det er sendt inn måleravlesning regelmessig til Skagerak Nett AS, men nettselskapet har ikke registrert avlesningene i deres kundesystem. 

Klager påberoper seg god tro. Klager mener at kravet er urimelig da han har sendt inn målerstand og betalt fakturaene fortløpende. Klager anfører at han ikke har fått noe varsel om manglende måleravlesning, samt at det ikke er foretatt noen kontrollmåling av målepunktet.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager hevder at han har oppfylt sin plikt iht standardavtalen § 5-2, og at han har handlet i god tro. Klager avviser fakturert forbruk på 4 247 kWh.  

Skagerak Nett AS (SN) beklager at klagers måleravlesninger ikke har blitt registrert av deres tjenesteleverandør som håndterer utsendelser og mottak/registrering av SMS-varsler. Det har derfor blitt stipulert lavere forbruk enn det som har vært det reelle forbruket.   

SN viser til standardavtalen § 5-2 og anfører at de har valgt å minne kundene på manglende avlesning gjennom nettleiefaktura i klar tekst samtidig som det blir informert om at avlesningsmetoden er stipulert.  

SN anfører at strømmen er forbrukt. SN opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.

I henhold til Standard Netteleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Det er uomtvistet at det har vært en feil i Skagerak Nett AS sitt kunde- og faktureringssytem som har ført til at klagers innsendte måleverdier ikke har blitt registrert. Etter nemndas syn kan feilen klart tilskrives nettselskapet.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde ha oppdaget at han ble fakturert for mindre enn reelt forbruk. Ved vurderingen av dette spørsmålet har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall.

Nemndas flertall, lederen og forbrukerrepresentanten, er av den oppfatning at klagers gode tro kan sies å være aktsom. Flertallet legger særlig vekt på at klager har fulgt opp sin avtaleforpliktelse etter nettleieavtalen til å ”foreta avlesning og underrette nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet”, jf nettleieavtalen § 5-2. Flertallet har etter en skjønnsmessig helhetsvurdering kommet frem til at klager har vært i aktsom god tro, og at Skagerak Nett AS derfor ikke har rett til å etterfakturere differansen mellom stipulert og faktisk forbruk.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den oppfatning at klagers gode tro ikke kan sies å være aktsom. Mindretallet legger særlig vekt på at klager fikk informasjon om at forbruket ble stipulert i de løpende fakturaene. Etter mindretallets syn indikerer dette at klager burde sjekket fakturaspesifikasjonene, og dermed tatt kontakt med selskapet om dette.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 24. februar 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Ola Bergheim, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.