Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-754 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at ansvaret for feilkoblingen er hos Skagerak Nett AS. Klager anførte at han aldri har eid en bolig og derfor ikke hadde grunnlag til å vite hvor mye strømforbruket skulle være. Klager stilte spørsmål ved registrert årsforbruk. Skagerak Nett AS viste til at det ved kontroll av måleren ble det avdekket av måleren var feilkoblet. Skagerak Nett AS anførte at de ikke kan sikre på når feilen oppsto, men etter ombygging av anlegget i 2013 har forbruket hatt en markant nedgang. Skagerak Nett AS har avskrevet noe forbruk som foreldet og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. 

Regelverk 

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk

13.03.18 – Målerbytte.  

16.07.18 – Kontroll av måler.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 21 442,69. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav for perioden 06.09.13 til 13.03.18. 

Klager renoverte sin bolig i 2013 og viser til at elektrisk anlegg ble skiftet. Skagerak Nett AS installerte ny måler i september 2013 og klager påpeker at Skagerak Nett AS monterte måleren feil. Klager hevder at ansvaret for feilkoblingen er hos Skagerak Nett AS. 

Klager anfører at han aldri har eid en bolig og derfor ikke hadde grunnlag til å vite hvor mye strømforbruket skulle være.  

Klager stiller spørsmål ved registrert årsforbruk. Klager viser til at størrelsen på huset er 80 kvm på to etasjer. Klager påpeker at han har varmepumpe, panelovn for soverom og gang, varmekabel på bad og som ekstra varmekilde bruker han gassovn. Oppvaskmaskin brukes kun en gang i uka og vaskemaskin og tørketrommel har han ikke.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Skagerak Nett AS (SN) viser til at ved kontroll av måler den 16.07.18 ble det avdekket at måleren var feilkoblet. Feilen var at det var feilkoblet på en fase. Det var et målerbytte den 13.03.18 og måleren ble installert på samme måte som den forrige måleren. Siden det er avdekket feilkobling på ny måler, betyr det at også den gamle måleren var feilkoblet.  

SN sier at de ikke kan være sikre på når feilen oppsto, men etter ombygging av anlegget i 2013 har forbruket hatt en markant nedgang. Det historiske forbruket før omlegging til 3 fase har vært ca. 11 000 kWh i året, mens klager er fakturert for 9027 kWh totalt fra 06.09.13 til 13.03.18. 

SN sier at en oppussing med omlegging fra en-fase til tre-fase, erfaringsmessig resulterer i et høyere forbruk, selv med varmepumpe. Når en kunde opplever en reduksjon, bør det forventes en reaksjon.  

SN har avskrevet 25 767 kWh som foreldet. SN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. 

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det var feil fasetilknytning til måleren som forårsaket at SN ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Det er uklart hvem som har utført feilkoblingen. Klager har anført at SN har montert måleren feil september 2013. SN har ikke bestridt dette. Nemnda konkluderer derfor med at feilkoblingen av måleren kan tilskrives SN.  

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at han ble fakturert for mindre enn reelt forbruk. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på forbrukshistorikken. Nemnda legger til grunn at forbruket har blitt betydelig redusert, noe klager burde oppdaget. Etter nemndas syn burde klager ha forstått at han har brukt mer strøm enn det han har betalte for. Nemnda har derfor kommet frem til at klager ikke har vært i aktsom god tro, og at SN har rett til å etterfakturere differansen mellom fakturert forbruk og faktisk forbruk. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 24. februar 2020

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.