Innhold

Sak: 18-784 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager krevde at det foretas en ny beregning av etterbetalingskravet. Subsidiært krevde klager at etterfakturert krav frafalles. Klager anførte at det er fakturert etter pris i 2018 som er betydelig høyere enn prisen de siste tre årene. Lyse Elnett AS anførte at det ikke kan bli fordelt lengre tilbake i tid enn 02.03.17 på grunn av fusjon hos kraftleverandøren 01.03.17, som gjør at korrigeringer tilbake i tid er umulig. Lyse Elnett AS har gitt klager en kompensasjon på kr. 1 500 på grunn av endring i nettleieprisen som var i perioden april 2015 til 2017. Lyse Elnett AS har opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Sekretariatet kan ikke se å ha mottatt noen uttalelse og sammendraget er utarbeidet på grunnlag av de dokumenter klager har sendt inn. Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5. 

Historikk 

11.04.18 – Målerbytte.  

Krav

Klager krever at det foretas en ny beregning av etterbetalingskravet på kr. 41 829,31. Subsidiært krever klager at etterfakturert krav frafalles.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på fakturert krav. 

Klager erkjenner delvis ansvar for mangelfull levering av måleravlesning. Klager har derfor forsøkt gjentatte ganger å få leverandørene til å foreta en justering av kravet og dokumentere dette.   

Klager anfører at det følger av fakturaspesifikasjonene at avlesning den 01.03.17 var 99 758 kWh. Klager påpeker at dette ser ut til å være hentet fra stipulert stand som er bekreftet å ha store avvik fra reell verdi. Klager ber om en forklaring på tallene som er oppført under avlesning og stipulering. Klager anfører også det er fakturert etter pris i 2018 som er betydelig høyere enn prisen de siste tre årene.  

Klager viser til selskapets anførsel om det ikke lenger foreligger datagrunnlag for å foreta justeringer og påpeker at nettselskapet har dokumentasjonsbyrden. 

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager krever at det foretas en ny beregning av etterbetalingskravet i henhold til hans anførsler. Subsidiært krever klager at etterfakturert krav frafalles.  

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte den 11.04.18. 

Lyse anfører at det ikke kan bli fordelt lengre tilbake i tid enn 02.03.17 på grunn av fusjon hos kraftleverandøren 01.03.17, som gjør at korrigeringer tilbake i tid er umulig.  

Lyse har gitt klager en kompensasjon på kr. 1 500 på grunn av endring i nettleieprisen som var i perioden april 2015 til 2017.  

Lyse har registrert et fiktivt målerbytte per 02.03.17 og slik avskrevet 15 308 kWh. 

Lyse opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger.

I henhold til nettleieavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettavtalen § 5- 2. Tilsvarende forpliktelse for nettselskapet følger av forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) § 3-3

Lyse Elnett AS har anført at de ikke har dokumentasjon på at de har forsøkt å innhente målerstand fra klager, men at dette ikke betyr at det ikke er forsøkt å innhente målerstand. Nemnda legger til grunn at det ikke er dokumentert at det er sendt klager påminnelse om måleravlesning, og mener derfor at det bør føre til en reduksjon i etterbetalingskravet. Elklagenemnda har i en rekke saker tidligere kommet frem til at etterberegningskravet bør reduseres med 25 % i tilfeller der nettleieavtalen § 5-2 ikke er fulgt opp i tilstrekkelig grad. Etter nemndas syn bør kravet også i dette tilfellet reduseres med 25 % som følge av brudd på nettleieavtalen § 5-2.

Nemnda bemerker for øvrig at innklagede har fakturert og fordelt hele det forbruket som tidligere ikke er fakturert over feilperioden, og avskrevet det som er foreldet. Dette er i tråd med nemndas praksis i slike saker.

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold, ved at kravet reduseres med 25 %.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 23. mars 2020

Ragnar Lindefjeld, leder Thomas Iversen

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.