Innhold

Sak: 19-007 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TS AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager hevdet at det jevnlig er sendt avlesninger til nettselskapet og at avlesningene er blitt godtatt av nettselskapet. Klager påpekte at hun mottok SMS om at målerverdien var godkjent etter at hun svarte OK om kontroll av målerstand. Tensio TS AS anførte at klager har fått månedlige påminnelser om å lese av måleren per SMS. Tensio TS AS anførte at klager ved SMS-utvekslingen har fått kjennskap til at det var registrert null forbruk på måleren. Tensio TS AS opprettholder sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Tensio TS AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk 

23.12.15 – Kundeavlesning. Målerstand 135 795 kWh. 

13.11.17 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler. Målerstand 135 795 kWh. 

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 8 092,75. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager viser til at ved avlesning av målerstand i perioden etter 23.12.15, fikk hun beskjed om at måleverdien synes noe lav. Klager hevder at det jevnlig er sendt avlesninger til nettselskapet og at avlesningene er blitt godtatt av nettselskapet.  

Klager tilbakeviser selskapets anførsel om SMS-utvekslingen. Klager påpeker at hun mottok SMS om at målerverdien var godkjent etter at hun svarte OK om kontroll av målerstand. 

Klager stiller spørsmål ved at nettselskapet ikke har kontrollrutiner som fanger opp slike feil. Klager påpeker at det er nettselskapet som er eier og ansvarlig for måleren, og mener at hun ikke kan lastes for at det har vært feil ved måleren.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Tensio TS AS (Tensio) viser til at det ble avdekket i forbindelse med målerbytte den 13.11.17 at det ikke hadde påløpt forbruk på den gamle måleren siden 23.12.15. Avlest målerstand den 13.11.17 var den samme som ble avlest den 23.12.15. 

Tensio anfører at klager har fått månedlige påminnelser om å lese av måleren per SMS. 

Tensio viser til at ved mottak av kundeavlesning på den gamle måleren, ble målerstanden ikke godkjent i systemet og det ble automatisk sendt en ny SMS til klager med varsel om å kontrollere målerstanden. Etter mottak av SMS fra klager om at måleverdien var OK, ble det utstedt en melding til klager om at det ikke var påløpt forbruk siden siste avlesning. Tensio mener at klager ved SMS-utvekslingen har fått kjennskap til at det var registrert null forbruk på måleren. På bakgrunn av at Tensio ikke hadde gjort ytterligere tiltak for å avdekke eventuelle feil ved målingen, ble det etterfakturerte forbruket redusert med 25 %. 

Tensio anfører at ved beregningen ble det lagt til grunn forbruket som var påløpt på den nye måleren i perioden 13.11.17 til 01.03.18. Da etterslepet ble fakturert i en periode med vinterpris på kraftleveranse, ble klager kompensert med kr. 1 500. Tensio opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke-målt forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det var en feil ved måleren ved at den hadde stoppet den 23.12.15 og forårsaket at Tensio TS AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Etter nemndas syn kan avregningsfeilen klart tilskrives nettselskapet.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at hun ble fakturert for mindre enn reelt forbruk. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager har meldt inn et forbruk på 0 kWh til Tensio TS AS. Nemnda viser til at det har blitt brukt strøm selv om måleren hadde stoppet, og at klageren burde ha forstått dette. Nemnda har også lagt vekt på at det har vært en SMS-utveksling mellom partene om at det registrerte forbruket siden siste avlesning hadde vært 0 kWh. Etter nemndas syn vil dette gi en oppfordring til å reagere. Nemnda har kommet frem til at klager ikke har vært i aktsom god tro og Tensio TS AS har rett til å etterfakturere differansen mellom stipulert og faktisk forbruk.

Nemnda registrerer at Tensio TS AS har redusert ikke fakturert forbruk med 25 % på bakgrunn av at det ikke er gjort ytterligere tiltak for å avdekke eventuelle feil ved målingen, og gitt en kompensasjon på kr. 1 500 for at det ble fakturert etter vinterpris fra kraftleverandøren, hvilket etter nemndas syn fremstår rimelig.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 23. mars 2020

Ragnar Lindefjeld, leder Thomas Iversen

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.