Innhold

Sak: 19-014 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at det har vært en unormal økning av forbruket etter målerbytte og mente at dette ikke kunne stemme. Klager anførte at det var urimelig at hun må påkoste kontroll av måler da det er et høyt avvik mellom gammel og ny måler. Hafslund Nett AS viste til at ved målerbytte ble det avdekket at anlegget var utvidet fra 1- 3 fase, men at måleren aldri ble byttet til 3 fase. Hafslund Nett AS beklaget at feilkoblingen ikke ble avdekket tidligere. Hafslund Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Hafslund Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturering. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-1 og 5-3. 

Historikk

29.08.18 – Målerbytte.  

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr. 1 276, 28.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på registrert forbruk etter målerbytte den 29.08.18.  

Klager anfører at det har vært en unormal økning av forbruket etter målerbytte og mener at dette ikke kan stemme. Klager påpeker at forbruket har økt med over 100 % etter målerbytte samtidig som det er iverksatt tiltak for å få ned strømforbruket og færre energikilder er i bruk.  

Klager mener det er urimelig at hun må påkoste kontroll av måler da det er et høyt avvik mellom gammel og ny måler.  

Klager avviser fakturert krav. 

Hafslund Nett AS (Hafslund) anfører at ved målerbytte den 29.08.18 ble det avdekket at anlegget var utvidet fra 1- til 3-fase langt tilbake i tid, men at måleren aldri ble byttet til 3-fase. Hafslund viser til at 1-fase har vært umålt i en årrekke. Det ble montert ny 3-fase måler den 29.08.18. Hafslund påpeker at dette er årsaken til at forbruket har økt fra gammel til ny måler.  

Hafslund viser til registrert forbruk i perioden mai til november 2019 og anfører at dette identisk med forbruket i 2018. Hafslund påpeker at måleren registrerer korrekt forbruk og har en normal forbruksprofil.  

Hafslund anfører at klager faktureres i henhold til reelle målerverdier som er innhentet fra klagers AMS-måler. Hafslund viser til at forbruket i september 2018 var målt til 384 kWh og for september 2017 var forbruket 258 kWh i henhold til klagers avlesninger. Tilsvarende var forbruket i oktober 2018 til 903 kWh for oktober 2017 var forbruket 444 kWh i henhold til klagers avlesninger.  

Hafslund beklager at feilkoblingen ikke ble avdekket tidligere. Hafslund hevder at fakturert forbruk er korrekt og opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturering.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Klager har anført at det må være en feil med måleren og at denne ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Nemnda viser til at klager kan kreve måleren kontrollert, men må selv dekke kostnaden dersom det ikke er feil med den, jfr. avtalen § 5-3. Nemnda registrerer at nettselskapet har tilbudt kontroll av måleren. Klager har unnlatt å kreve måleren kontrollert, og nemnda legger til grunn at det ikke er feil på måleren.

Når det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om hun likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke er sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt eller at klager er feilfakturert. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig.

I og med at det ikke er påvist feil med måler og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt og klager må da betale for den strøm hun har brukt.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 20.april 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.