Innhold

Sak: 19-067 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering etter feilkobling. Klager avviste etterfakturert krav og krevde det tilbakebetalt. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager påpekte at måleren er avlest forløpende og forbruket er innrapportert som pålagt. Klager hevdet at det var urimelig at de skal belastes økonomisk for fagtekniske feil, som de ikke kan kontrollere, ha kjennskap til og ikke har ansvar for. Skagerak Nett AS viste til at ved kontroll av måleren ble det avdekket at måleren var feilkoblet. Skagerak Nett AS viste til at feilen har oppstått ved omlegging til 3 fase. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering etter feilkobling.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk  

25.07.06 – Feilkobling av måler.  

27.08.18 – Kontroll av måler. 

Krav 

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 13 218,35, og krever dette tilbakebetalt. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager sier at verken nettselskapet eller de har reist spørsmål ved om måleren som ble installert i 2006 ikke viser korrekte verdier. Klager peker på at måleren er avlest fortløpende og forbruket er innrapportert som pålagt. 

Klager mener at dersom feilkoblingen oppsto for 13 år siden, så er det uforklarlig at nettselskapet ikke har klart å avdekke feilen tidligere.  

Klager hevder at det er urimelig at de skal belastes økonomisk for fagtekniske feil, som de ikke kan kontrollere, ha kjennskap til og ikke har ansvar for. Klager mener at nettselskapet må selv bære ansvaret for feilkoblingen.  

Klager viser til selskapets anførsel om årsforbruk på 20 000 kWh og anfører at det er 2 personer i husholdningen og til oppvarming så benyttes peis og oljefyring. Klager opplyser at det ble installert en varmepumpe høsten 2018 og peker på at dette har bidratt til et lagt høyere strømforbruk.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Skagerak Nett AS (SN) viser til at ved kontroll av måleren den 27.08.18 ble det avdekket at måleren var feilkoblet. Kun deler av forbruket har blitt målt i perioden fra 31.03.17 til 16.08.18. Feilen ble rettet umiddelbart. SN viser til at feilen har oppstått ved omlegging til 3 fase den 25.07.06. 

SN viser til det historiske forbruket og anfører at årsforbruket ble redusert etter omlegging til 3-fase anlegg i 2006. Historisk forbruk før dette var gjennomsnittlig 17 000 kWh i året, mens fra 2007 til 2016 ble redusert til gjennomsnittlig årsforbruk på ca 8 000 kWh. 

SN viser til at de har tatt utgangspunkt i et årsforbruk på 20 000 kWh, noe historisk forbruk etter feilretting tilsvarer. Det er benyttet markedspris med 1 øre i påslag for utregning.  

SN opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering som følge av feilkoblet måler.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det var feil fasetilknytning til måleren som forårsaket at Skagerak Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Feilkoblingen kan ikke tilskrives nettselskapet. Nemnda kan ikke se at spørsmål om god tro gjelder i denne saken ut i fra at det ikke var feil hos nettselskapet. Nemnda legger videre til grunn at strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Nemnda har ikke noe å utsette på størrelsesordenen til estimatet fra Skagerak Nett AS. Skagerak Nett AS har lagt til grunn et årsforbruk på 20 000 kWh som tilsvarer historisk forbruk etter at feilkoblingen ble rettet. Nemnda mener at dette er et sannsynlig årsforbruk.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 20.april 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende