Innhold

Sak: 19-069 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til forskriftens § 3-3 (3) og anførte at det har vært manglende varsling av innsendte måleverdier. Klager hevdet at nettselskapet har forholdt seg passivt og at de ikke har mottatt et eneste brev hvor måleverdiene etterlyses. Klager påberopte seg aktsom god tro. Skagerak Nett AS viste til standardavtalen og anførte at de anser det som en ulempe å engasjere montører for å avlese målepunktene en gang i året og forventer derfor at deres kunder responderer på varsel om å lese av måleren. Skagerak Nett AS påpekte at det er oppført på hver nettleiefaktura at forbruket er stipulert. Skagerak Nett AS viste til at de hadde en feil i systemet i 2018 som gjorde at deres kunder fikk en lavere stipulering av forbruket enn tidligere. Skagerak Nett AS opprettholder sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5. 

Historikk

01.03.17 – Kundeforhold opprettet. 

21.03.19 – Målerbytte. 

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 13 835,85. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav. Klager viser til at måleren ikke har blitt avlest siden august 2017 og sier at dette skyldes at de ikke har bodd i boligen på grunn av total renovering.  

Klager viser til energiforskriften og standardavtalen og anfører at nettselskapet plikter å sørge for avlesning minst en gang per kalenderår. Klager viser også til forskriftens § 3-1 og anfører at det er nettselskapet som har ansvar for måler og målerverdier. Klager mener at nettselskapet er pliktig til å sørge for innhenting av målerstand i 2018 og 2019. Klager mener at regelverket ikke åpner for å etterfakturere i et tidsrom utover dette. Klager mener også at det er klanderverdig av nettselskapet at forskriften ikke er overholdt.  

Klager viser til forskriftens § 3-3 (3) og anfører at det har vært manglende varsling av innsendte måleverdier. Klager hevder at nettselskapet har forholdt seg passivt og at de ikke har mottatt et eneste brev hvor måleverdiene etterlyses. Klager mener at det burde ha vært utstedt et varsel om måleravlesning årlig. Klager viser til hensynene bak forskriften om forutberegnelighet. Klager påberoper seg aktsom god tro.  

Klager viser til at det har forbruket har blitt stipulert i hele perioden på ca 30 000 kWh. Klager stiller spørsmål ved registrert forbruk. Klager anfører at det er en bolig på 90 m2 og den har vært ubebodd frem til 2019.  

Klager mener at avregningsperioden er i strid med gjeldende regelverk. Klager avviser etterfakturert krav. 

Skagerak Nett AS (SN) viser til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte den 21.03.19.   

SN anfører at klager overtok måleren den 01.03.17 med målerstand 69 0000 kWh. SN viser til at klager leste av måleren sist den 29.08.17 med målerstand 76 592 kWh. SN viser til at måleren teller opp til 99 999 kWh og runder og begynner på nytt igjen. SN peker på at klager var stipulert med målerstand 97 102 kWh per 01.03.19. 

SN viser til standardavtalen og anfører at de anser det som en ulempe å engasjere montører for å avlese målepunktene en gang i året og forventer derfor at deres kunder responderer på varsel om å lese av måleren. SN påpeker at det også er oppført på hver nettleiefaktura at forbruket er stipulert.  

SN viser til at de hadde en feil i systemet i 2018 som gjorde at deres kunder fikk en lavere stipulering av forbruket enn tidligere. Årsaken til dette er at flere kunder har fått timesmålte anlegg og at beregning ved justert innmatingsprofil ble feil fordi den tidligere var basert på profilmålte anlegg. SN mener imidlertid at deres kunder er kjent med at stipulert forbruk kan avvike fra reelt forbruk. SN opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at det ikke var foretatt avlesninger i perioden mellom kundens avlesning 29.08.17 og innklagedes avlesning ved målerbytte den 21.03.19. Forbruket ble derfor i mellomliggende periode stipulert.

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Etterberegning skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget og som hovedregel ikke ut over 3 år, jfr. lov om foreldelse av fordringer. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling imidlertid ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda bemerker at klager har unnlatt å overholde sin forpliktelse etter nettleieavtalen til å "foreta avlesning og underrette nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet", jf. nettleieavtalen § 5-2. Klager fikk informasjon om at forbruket ble stipulert i fakturateksten som fremgikk av de løpende fakturaene. En vurdering av klagers aktsomhet er ikke nødvendig da avregningsfeilen ikke kan tilskrives nettselskapet. Nettselskapet har krav på etterbetaling etter § 6-5 uavhengig av hva kunden har forstått.

Strømmen er brukt og nettselskapet har i henhold til nettleieavtalen § 5-2 og § 6-5 rett til å kreve etterbetalt for avviket mellom stipulert og faktisk forbruk.

Nemnda har forståelse for at det kan være vanskelig å forstå hvordan det er fakturert da noe av nettleien er fakturert via kraftleverandøren. Nemnda kan imidlertid ikke se at det er påvist feil i faktureringen.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 15. juni 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.