Innhold

Sak: 19-072 Klage vedrørende etterfakturering – Norgesnett AS

Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav og krevde at kravet reduseres med 50 %. Klager påberopte seg aktsom god tro og anførte at det var rapportert inn måleravlesninger fortløpende. Klager hevdet at det har vært en feil i systemet. Klager anførte at han ikke har blitt kontaktet om at forbruket ble stipulert. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Norgesnett AS hevdet at det er sendt tilstrekkelig med informasjon og varslet klager angående måleravlesninger. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Norgesnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5. 

Historikk

03.11.16 – Kundeavlesning. Målerstand 365 063 kWh. 

27.12.18 – Kundeavlesning. Målerstand 407 608 kWh.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 13 455,91. Klager krever at etterfakturert krav reduseres med 50 %.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager påberoper seg aktsom god tro og anfører at det er rapportert inn måleravlesninger fortløpende. Klager anfører at det er meldt inn avlesninger på den gamle måten hvor det er et lesekort som har vært vedlagt fakturaen. Det ble brukt telefon hvor det ble lagt inn målepunktid, kundenummer og forbruk. Klager sier at dette alltid har vært godkjent og i orden ved levering av forbruk. Klager hevder at det har vært en feil i systemet. 

Klager anfører at han ikke har blitt kontaktet per telefon eller brev om at forbruket ble stipulert og mener at nettselskapet burde ha gjort han oppmerksom på dette tidligere.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager mener at begge parter må ta sin del av ansvaret. Klager avviser etterfakturert krav og krever kravet reduseres med 50 %.  

Norgesnett AS (NN) viser til at stipulert forbruk avviker fra reelt forbruk på grunn av manglende avlesninger. NN viser til at de mottok en reell avlesning den 03.11.16 og at forbruket deretter ble stipulert frem til de mottok kundeavlesning den 27.12.18.  

NN viser til at klagers mobilnummer ble registrert i kundesystemet den 13.08.18. SMS-påminnelse om måleravlesning ble sendt ut 29.08.18, 30.10.18, 29.11.18 og 27.12.18. Frem til 2018 ble det lagt et lesekort ved fakturaene.  

NN hevder at det er sendt tilstrekkelig med informasjon og varsler til klager angående måleravlesninger. NN påpeker at det fremgår også tydelig på fakturaene at det er fakturert etter stipulerte målerstander.  

NN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at det ikke var foretatt avlesninger i perioden mellom kundens avlesninger den 03.11.16 og den 27.12.18. Forbruket ble derfor i mellomliggende periode stipulert.

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet, og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken har Norgesnett AS lagt et lesekort ved fakturaene i perioden fra 03.11.16 til 29.08.18, og deretter sendt klager påminnelse om måleravlesning per SMS frem til 27.12.18.

Nemnda tar først stilling til perioden fra 03.11.16 til 29.08.18. Klager har anført at han har avlest måleren regelmessig og meldt inn målerstand via telefon. Klager hevder at det har vært en feil i telefonsystemet hos Norgesnett AS da måleravlesningene ikke har blitt registrert. Norgesnett AS har ikke bestridt dette. Nemnda legger derfor til grunn at faktureringsfeilen tilskrives innklagede.

Spørsmålet er følgelig hvorvidt klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde ha forstått at han ble fakturert for mindre enn det reelle forbruket. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Elklagenemndas sekretariat har oppfordret Norgesnett AS i brev av 08.08.19 til å legge frem kopi av utsendte fakturaer i tvisteperioden. Dette er ikke innkommet. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at forbrukshistorikken viser at avviket mellom stipulert og reelt forbruk ikke har vært særlig høyt og mener derfor at klager ikke hadde noen grunn til å reagere på fakturaene. Nemnda har etter en samlet vurdering kommet frem til at Norgesnett AS ikke har rett til å etterfakturere differansen mellom stipulert og faktisk forbruk for perioden fra 03.11.16 til 29.08.18.

Videre tar nemnda stilling til perioden fra 29.08.18 til 27.12.18. Nemnda bemerker at klager har brutt sin avtaleforpliktelse etter nettleieavtalen til å "foreta avlesning og underrette nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet", jf. nettleieavtalen § 5-2. Norgesnett AS har sendt klager påminnelse om måleravlesning per SMS. Strømmen er brukt og nettselskapet har i henhold til nettleieavtalen § 5-2 og § 6-5 rett til å kreve etterbetalt for avviket mellom stipulert og faktisk forbruk for denne perioden.

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold, ved at det må foretas en ny beregning av etterbetalingskravet og at det kun etterberegnes for perioden fra 29.08.18 til 27.12.18.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 20.april 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.