Innhold

Sak: 19-073 Klage vedrørende AMS-måler – VOKKS Nett AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at fakturert forbruk er feil og krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager reagerte på registrert forbruk og mente at det ikke kan stemme at det er brukt så mye strøm. Klager anførte at det var urimelig at han skal påkoste kontrollmåling. VOKKS Nett AS opprettholdt sitt krav. VOKKS Nett AS hevdet at registrert forbruk var korrekt. VOKKS Nett AS har tilbudt klager kontroll av måleren og opplyst at klager må dekke kostnaden dersom det ikke er feil ved måleren. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

VOKKS Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-3. 

Historikk

26.06.00 – Kundeforhold opprettet.  

08.02.16 – Målerbytte.  

Krav

Klager hevder at fakturert forbruk er feil og krever tilbakebetalt det som er betalt for mye. 

Partenes anførsler

Klager hevder at det må være feil ved måleren og at måleren ikke gir korrekte verdier. 

Klager reagerer på registrert forbruk. Klager hevder at nettselskapet driver med svindel. Klager mener at det ikke kan stemme at det er brukt så mye strøm og påpeker at oppvarming skjer ved vedfyring. Klager anfører at han har brukt minimalt med strøm og at det kun brukes strøm til lyspærer. 

Klager mener det er urimelig at han skal påkoste kontrollmåling.  

Klager hevder at fakturert forbruk er feil og krever tilbakebetalt det som er betalt for mye. 

VOKKS Nett AS (VOKKS) anfører at det er deres ansvar å måle forbruket i tilknytningspunkt. Nettselskapet har ansvar for linjen fram til huset samt selve måleren. Hva kunden faktisk bruker elektrisitet til, er nettselskapet uvedkommende. 

VOKKS viser til forbrukshistorikk og anfører at det er foretatt en analyse av forbruket på anlegget fra 2000 og frem til 19.03.19. VOKKS sier at dersom de hadde hatt en mistanke om at det er feil på måleren, så ville måleren blitt skiftet ut.   

VOKKS har tilbudt klager kontroll av måleren og opplyst at klager må dekke kostnaden dersom det ikke er feil ved måleren.   

VOKKS har forståelse for at klager har problem med å forstå hva strømmen faktisk brukes til, men påpeker at ansvaret for hvordan fordelingen er bak målepunktet, er klagers ansvar.  

VOKKS hevder at registrert forbruk er korrekt og avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Klager har anført at det må være en feil med måleren og at denne ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Nemnda viser til at klager kan kreve måleren kontrollert, men må selv dekke kostnaden dersom det ikke er feil med den, jfr. avtalen § 5-3. Nemnda registrerer at nettselskapet har tilbudt kontroll av måleren. Klager har unnlatt å kreve måleren kontrollert, og nemnda legger til grunn at det ikke er feil på måleren.

Når det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke er sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt eller at klager er feilfakturert. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig.

I og med at det ikke er påvist feil med måler og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt og klager må da betale for den strøm han har brukt.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 20.april 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende