Elklagenemnda

Innhold

Sak: 19-133 Klage vedrørende etterfakturering – Hammerfest Energi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at det var urimelig at de skal være ansvarlig for feil ved nettselskapets måleutstyr. Klager anførte at maskinell stipulering ikke godtas. Hammerfest Energi Nett AS viste til at måleren ikke hadde dekning i deres radionettverk og forbruket ble derfor stipulert. Hammerfest Energi Nett AS anførte at det var foretatt kontrollmåling ved lastmåling og påpekte at det ikke var funnet avvik. Hammerfest Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Hammerfest Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4.  

Historikk  

11.09.17 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.  

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr. 6 676,38.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på fakturert forbruk.  

Klager mener at det er urimelig at de skal være ansvarlig for feil ved nettselskapets måleutstyr. Klager anfører at maskinell stipulering ikke godtas.  

Klager stiller spørsmål ved lovligheten av å stipulere maskinelt uten å informere kunden og særlig hvor forbruket blir vesentlig høyere enn tidligere.  

Klager tilbakeviser selskapets anførsel om kontrollmåling, og anfører at det ikke er blitt foretatt kontrollmåling.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager avviser etterfakturert krav. Klager krever at fakturert kWh endres til samme kWh i samme tidsrom i 2016.  

Hammerfest Energi Nett AS (HEN) viser til at det ble montert AMS-måler hos klager den 11.09.17. Måleren hadde ikke dekning i deres radionettverk og forbruket ble da stipulert. Problemet med manglende dekning ble løst den 21.09.18. I perioden fra 11.09.17 til 21.09.18 ble forbruket stipulert. 

HEN viser til at det har vært en økning i forbruket i 2018, noe som gjorde at det ble stipulert for lavt forbruk.  

HEN anfører at det er foretatt kontrollmåling ved lastmåling og påpeker at det ikke er funnet avvik.  

HEN opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro. 

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget, men at denne ikke fungerte etter hensikten. Måleverdiene har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Denne eksportfeilen er ikke direkte omfattet av ordlyden i standardavtalens § 5-4, men nemnda finner det hensiktsmessig å anvende prinsippet i § 5-4 ettersom feilen har likeartede konsekvenser som feil ved innhenting av målerstand. Etter nemndas syn kan feilen klart tilskrives nettselskapet. 

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, det vil si om klager burde ha forstått at han ble fakturert for et beregnet forbruk som kunne være lavere enn det reelle forbruket. Nemnda har ved vurderingen av saken lagt særlig vekt på at klager fikk informasjon om at forbruket ble maskinelt stipulert i de løpende fakturaene. Etter nemndas praksis i saker som denne, kan en kunde i utgangspunktet ikke anses å være i aktsom god tro, hvis han eller hun har oversett opplysninger i fakturaer hvor det fremgår på en forståelig måte at nettselskapet stipulerer (beregner) forbruket. Etter nemndas vurdering burde klager ha forstått ut fra fakturaene at forbruket ble stipulert, og han burde tatt kontakt med selskapet om dette. Nemnda er etter en helhetsvurdering kommet frem til at klager ikke har vært i aktsom god tro.

Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Nemnda mener likevel det var uheldig at klager har blitt stipulert og at klager ikke har blitt varslet om at måleren ikke har fungert slik den skulle.

Nemndas konklusjon er at klager gis ikke medhold. 

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 20.april 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende