Innhold

Sak: 19-137 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at kravet var uberettiget da det var nettselskapet som utførte feilkoblingen. Klager viste til at det ble installert en ny måler januar 2018, og at hun derfor ikke har hatt noen mulighet til å se hva som var korrekt forbruk. Skagerak Nett AS viste til at ved kontroll av måler ble det avdekket at måler var feilkoblet på fase 2. Skagerak Nett AS anførte at det var forbrukt en vare som ikke har latt seg måle. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk

28.08.18 – Kontroll av måler. 

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 7 027,48.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager kjøpte leiligheten desember 2017. Klager viser til at det ble installert en ny måler januar 2018, og at hun derfor ikke har hatt noen mulighet til å se hva som var korrekt forbruk.  

Klager anfører at det er hennes mor som disponerer leiligheten, og påpekte at både hun og moren ikke har reagert på registrert forbruk.  

Klager hevder at kravet er uberettiget da det er nettselskapet som har utført feilkoblingen. Klager stiller spørsmål ved at feilkoblingen ikke ble oppdaget tidligere.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Skagerak Nett AS (SN) viser til at ved kontroll av måler den 28.08.18 ble det avdekket at måler var feilkoblet på fase 2. Feilen ble rettet umiddelbart. Korrigert forbruk tar utgangspunkt i perioden 01.12.17 til 28.08.18. 

SN anfører at det er forbrukt en vare som ikke har latt seg måle, men er etteravregnet på bakgrunn av forbrukshistorikken.  

SN mener at på grunn av klagers tidligere abonnentsforhold, så er det ikke relevant å påberope seg aktsom tro, selv om bopelenes størrelse ikke kan sammenlignes.   

SN opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering som følge av feilkoblet måler.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at måleren var feilkoblet av elektroinstallatør før klageren overtok boligen. Dette forårsaket at Skagerak Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Feilkoblingen av måleren kan ikke tilskrives nettselskapet. Nemnda kan ikke se at spørsmål om god tro gjelder i denne saken ut i fra at det ikke var feil hos nettselskapet. Nemnda legger videre til grunn at strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 20.april 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende