Innhold

Sak: 19-156 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Subsidiært krevde klager at etterfakturert krav reduseres. Klager anførte at Lyse Elnett AS har informerte om at måleapparatet fungerte tilfredsstillende. Klager anfører også at Lyse Elnett AS har informerte henne om at feilen skyldes at de har hatt det veldig travelt, og ikke har hatt tid til å følge opp hennes sak tidligere. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS viste til at klager ikke har fått informasjon om at hun ble fakturert etter stipulert forbruk. Lyse Elnett AS beklaget ovenfor klager at de ikke har fulgt interne rutiner. Lyse Elnett AS har lagt til grunn at klager var i aktsom god tro i perioden fra september 2017 til og med oktober 2017, og krevde ikke etterbetaling for denne perioden. Lyse Elnett AS viste til grafene på fakturaene fra november 2017 og frem til mars 2018 og mente at grafene burde gitt klager en oppfordring til å reagere på det reduserte strømforbruket. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk

06.03.18 – Målerbytte.  

Krav 

Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 15 802, 54. Subsidiært krever klager at etterfakturert krav reduseres. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav for perioden 01.09.17 til 06.03.18.  

Klager anfører at Lyse har informerte henne om at det er deres ansvar at måleapparatet fungerer tilfredsstillende. Klager anfører også at Lyse har informerte henne om at feilen skyldes at Lyse har hatt det veldig travelt, og har ikke hatt tid til å følge opp hennes sak tidligere. Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende og mener at det er urettferdig at Lyse har fremsatt et så høyt krav for en så lang periode.  

Klager avviser etterfakturert krav. Subsidiært krever klager at etterfakturert krav reduseres.  

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at de mistet kommunikasjon med klagers måler 04.09.17. Måleren ble byttet ut den 06.03.18. I denne perioden har klager blitt fakturert månedlig for stipulert forbruk i stedet for klagers faktisk forbruk. Lyse har brukt klagers forbruk av strøm for de syv siste dagene før måleren sluttet å virke som grunnlag for stipuleringen.  

Lyse viser til at klager ikke har fått informasjon om at hun ble fakturert etter stipulert forbruk, da det følger av fakturaene at den benyttede avlesningsmåten er "avlest av everk". 

Lyse beklager ovenfor klager at de ikke har fulgt interne rutiner. Lyse anfører at klager burde ha blitt kontaktet innen rimelig tid etter at kommunikasjon med måleren sluttet å fungere, og beklager at dette har ført til ulemper for klager. Lyse beklager også at fakturaen ikke viser etterfaktureringen på en oversiktlig og god måte.  

Lyse har lagt til grunn at klager var i aktsom god tro i perioden fra september 2017 til og med oktober 2017, og krever ikke etterbetaling for denne perioden. Lyse viser til grafene på fakturaene fra november 2017 og frem til mars 2018 og anfører at grafene viser et mye større avvik. Sammenlignet med fjordåret er klagers forbruk markant redusert i disse månedene. Lyse mener at grafene burde gitt klager en oppfordring til å reagere på det reduserte strømforbruket.  

Lyse opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget, men at denne ikke fungerte. Måleverdier har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Feilen tilskrives nettselskapet.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at forbruket ble stipulert. Nemnda har ved vurderingen av saken lagt særlig vekt på at klager fikk informasjon om at forbruket var fjernavlest i de løpende fakturaene. Nemnda har merket seg at det har vært en nedgang i fakturert beløp, men mener likevel at det ikke gir klager en oppfordring til å undersøke da det fremgår av fakturaene at det er fjernavlest. Nemnda mener på denne bakgrunn at klager har vært i aktsom god tro og at Lyse Elnett AS derfor ikke har rett til å etterfakturere differansen mellom fakturert forbruk og faktisk forbruk.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 20.april 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.