Innhold

Sak: 19-161 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfaktuert krav. Klager anførte at det er en helt ny bolig og at måleren var feilkoblet før hun flyttet inn. Klager mente at det var urimelig at hun skal være ansvarlig for en feilkobling utført av Skagerak Nett AS. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS har ikke vurdert aktsom god tro da feilen har oppstått når anlegget var nytt og installatør har feilkoblet måleren. Skagerak Nett AS hevdet at feilen var utenfor nettselskapets kontroll. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk

01.03.17 – Kundeforhold opprettet.  

12.07.18 – Kontroll av måler. 

Krav

Klager avviser etterfakturert krav kr. 7 150, 79. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert forbruk. 

Klager anfører at det er en helt ny bolig og måleren var feilkoblet før hun flyttet inn. Klager påpeker at hun ikke hadde noen forutsetninger for å vite at måleren var feilkoblet eller vite hvor mye strøm som ble brukt i boligen da det det ikke har bodd noen der tidligere. 

Klager mener det er urimelig at hun skal være ansvarlig for en feilkobling utført av Skagerak.  

Klager viser til nemndas praksis sak 18-337.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Skagerak Nett AS (SN) viser til at i forbindelse med kontroll av måler den 12.07.18 ble det avdekket at måleren var feilkoblet på den ene fasen. Korrigert forbruk tar utgangspunkt i perioden 01.03.17 til 12.07.18. 

SN anfører at måleren var nyinstallert den 31.05.16 og har vært feilkoblet siden denne datoen.  

SN viser til at klager flyttet inn i boligen den 01.03.17 og har blitt fakturert for ca 1/3 av reelt forbruk grunnet feilkoblingen frem til retting.  

SN viser til at de er klar over at klager flyttet inn en bolig hvor måleren allerede var feilkoblet, men mener at klager burde ha reagert på et så lavt forbruk for en enebolig.  

SN har ikke vurdert aktsom god tro da feilen har oppstått når anlegget var nytt og installatør har feilkoblet måleren. SN mener at feilen har vært utenfor nettselskapets kontroll. 

SN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering etter feilkoblet måler.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Etterberegningen skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget og som hovedregelen ikke utover den alminnelige foreldelsesfrist på tre år. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at måleren var feilkoblet av elektroinstallatør før kundeforholdet med klager ble opprettet. Når en kunde engasjerer en installatør for utføre arbeid på eget anlegg, er kunden ansvarlig ovenfor nettselskapet for at installatøren fullfører oppdraget ved innsendelse av ferdigmelding. Når installatøren, som har et selvstendig ansvar for sitt eget arbeid, har gjort en feil, vil dette være et forhold mellom kunden og installatør. Det er ikke begått feil av nettselskapet og de har anledning til å etterfakturere i henhold til § 5-4. Klagers gode tro har i et slikt tilfelle ingen betydning for vurderingen.

Nemnda har merket seg at klager har vist til Elklagenemndas praksis sak 18-337 (ELKN-2018-337). Nemnda kan ikke se at saken gir særlig veiledning i denne saken.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 20.april 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende