Innhold

Sak: 19-193 Klage vedrørende etterfakturering – Sykkylven Energi AS

Saken gjaldt etterfakturering etter feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager viste til at fakturaene har hatt forskjellige beløp og anførte at han antok at den gamle måleren hadde vært unøyaktig og at det var lest av for mye strøm. Klager anførte at han tok opp feilavlesning med nettselskapet, men fikk opplyst at det ikke er mulig å avlese feil. Klager hevder at ikke-fakturert forbruk utover 3 år er foreldet. Sykkylven Energi AS opprettholdt sitt krav. Sykkylven Energi AS anførte at klager har meldt inn antall timer og ikke antall kWh. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

Sykkylven Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering etter feilavlesning.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-5. 

Historikk

01.05.07 – Kundeforhold opprettet. 

11.11.09 – Målerbytte.  

18.07.18 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 49 536.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager påberoper seg god tro. Klager viser til at fakturaene har hatt forskjellige beløp og anfører at han antok at den gamle måleren hadde vært unøyaktig og at det var lest av for mye strøm. Klager sier at strømprisene har variert mye gjennom årene og at han derfor ikke har hatt grunn til å reagere på fakturaene.  

Klager anfører at han tok opp feil avlesning med nettselskapet, men fikk opplyst at det ikke er mulig å avlese feil. Det er uforståelig for klager at måleren er avlest feil og påpeker at dette ikke er gjort bevisst.  

Klager viser til standardavtalen og mener at nettselskapet ikke kan kreve tilbakebetaling utover 3 år. Klager hevder at ikke-fakturert forbruk utover 3 år er foreldet.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Sykkylven Energi AS (SE) viser til at det i forbindelse med målerbytte den 18.07.18 ble det avdekket et stort avvik mellom tidligere innmeldte målerstand og reel målerstand avlest av montøren.  

SE viser til forbrukshistorikken. SE anfører at måleren er korrekt avlest i perioden fra 01.05.07 til 11.11.09 da det ikke var noe avvik ved målerbytte i 2009. SN anfører at kundeavlesningen den 02.03.10 viser et svært lavt forbruk i forhold til tidligere forbruk hos klager. SE anfører at det var nok her feilavlesningene begynte. Klager har meldt inn antall timer og ikke antall kWh. 

SE stiller spørsmål ved at klager har avlest korrekt tall ved første avlesning etter målerbytte den 11.11.09 og deretter avlest et annet tall på måleren ved etterfølgende avlesninger frem til målerbytte den 18.07.18. 

SE viser til at måleren ikke er kontrollert da det ikke har vært et tema at måleren måler feil.  

SE opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilavlesning.

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling imidlertid ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Det er uomtvistet at feilen i dette tilfellet har oppstått ved at klager har avlest timeantall og ikke kilowattimeverdier. Dette er klart ingen avregningsfeil som kan tilskrives nettselselskapet. På bakgrunn av de foreliggende opplysninger er det heller ikke sannsynliggjort at nettselskapet kan lastes for den misforståelse som har oppstått.

Etter nemndas syn har klager uansett ikke vært i aktsom god tro i dette tilfellet, da måleren er av den typen at man aktivt kan velge å se forskjellige verdier, bl.a. antall timer måleren har gått eller antall kilowattimer den har målt.

Nemnda legger til grunn at det faktiske forbruket ikke er omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Etterbetalingskravet begrenses imidlertid av foreldelsesreglene. Nemnda kan ikke se at innklagede har hensyntatt foreldelseslovens regler. Foreldelseslovens alminnelige frist er tre år etter at feilen ble oppdaget, jf. foreldelsesloven § 2. Hvorvidt Sykkylven Energi AS kan kreve tilbakebetaling utover tre år, beror på om Sykkylven Energi AS fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om at klager har innrapportert timeantall og ikke kilowattimeverdier, jf. foreldelsesloven § 10. I denne vurderingen har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall.

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representanter, er av den oppfatning at Sykkylven Energi AS ikke kan kreve tilbakebetaling ut over tre år. Foreldelsesloven § 10 nr. 1 gjør et unntak fra den alminnelige foreldelsesfrist på 3 år, og regelen er at foreldelse tidligst inntrer ett år etter dagen da Sykkylven Energi AS i dette tilfellet fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om fordringen. Sykkylven Energi AS hadde ikke kunnskap om at kunden innrapporterte timeantall og ikke kilowattimeverdier, og spørsmålet blir da om Sykkylven Energi AS burde ha skaffet seg slik kunnskap. Flertallet mener at Sykkylven Energi AS i egenskap av å være den profesjonelle part har anledning og oppfordring til med jevne mellomrom å ha oversikt over avlesningshistorikken. Da klager både har innrapportert korrekt og feil verdier, gir dette en oppfordring til å kontakte klager. Dersom de ikke har eller skaffer seg slik kunnskap finner flertallet det ikke naturlig at en slik passivitet skal medføre at foreldelsesfristen forlenges med inntil 10 år. Flertallet viser videre til at spørsmålet om utvidet foreldelsesfrist heller ikke er påberopt av selskapet, ut over at det følger implisitt av kravet om tilbakebetaling for hele perioden. Dette til tross for at klager selv erkjenner ansvar for tre år, og dermed har gitt selskapet oppfordring til å grunngi sitt syn på anvendelsen av foreldelsesreglene.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den oppfatning at Sykkylven Energi AS ikke burde ha forstått at klager har innrapportert feil. Mindretallet mener at flertallet bygger på en aktsomhetsnorm som er for streng. Etter mindretallets syn er vilkårene for tilleggsfrist i foreldelsesloven § 10 nr. 1 oppfylt.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt

VEDTAK

Klager gis delvis medhold, ved at det må foretas en ny beregning av etterbetalingskravet og at det kun etterberegnes for tre år.

Oslo, 20.april 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.