Innhold

Sak: 19-235 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturerte krav. Klager hevder at han har betalt for mye og krever dette tilbakebetalt. Klager viste til bilde av måleren ved målerbytte og hevder at bildet ikke tatt hos han. Klager viste til forbrukshistorikken og hevdet at registrert forbruk ikke kan stemme. Klager hevdet at registrert forbruk etter målerbytte var for høyt. Lyse Elnett AS viste til at klager i over en lengre periode har hatt et stipulert forbruk. Lyse Elnett AS anførte at de ikke har funnet feil på selve målerne tidligere, men at det har vært problemer med innhenting av data. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 5-4. 

Historikk

20.01.18 – Målerbytte. 

06.11.18 – Målerbytte. 

Krav

Klager avviser fakturerte krav. Klager hevder at han har betalt for mye og krever dette tilbakebetalt.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager reagerer på registrert forbruk. Klager viser til at det har vært målerbytte i januar 2018 og i november 2018.  Klager anfører at kun det første målerbytte var avtalt med nettselskapet. Klager hevder at han har fått opplyst av nettselskapet at det kun skulle være en kontroll av måleren 06.11.18.  

Klager viser til bilde av måleren ved målerbytte 06.11.18 og hevder at bildet ikke tatt hos han.  

Klager viser til forbrukshistorikken og hevder at registrert forbruk ikke kan stemme.  

Klager hevder at registrert forbruk etter målerbytte er for høyt.  

Klager avviser fakturert krav. Klager hevder at han har betalt for mye og krever dette tilbakebetalt.  

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at klager i over en lengre periode har hatt et stipulert forbruk, som har ført til at vedkommende har betalt for lite. Etterslepet ble avdekket i forbindelse med målerbytte. 

Lyse anfører at klager har fått oversendt bilde av måleren som ble tatt av montør i forbindelse med målerbytte den 06.11.18. 

Lyse anfører at de ikke har funnet feil på selve målerne tidligere, men at det har vært problemer med innhenting av data. Lyse påpeker at avlesningen ved målerbytte er korrekt.  

Lyse opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder fakturering av ikke-fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Klager har anført at det må være en feil med måleren og at denne ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Nemnda viser til at klager kan kreve måleren kontrollert, men må selv dekke kostnaden dersom det ikke er feil med den, jfr. avtalen § 5-3. Nemnda registrerer at nettselskapet har tilbudt kontroll av måleren. Klager har unnlatt å kreve måleren kontrollert, og nemnda legger til grunn at det ikke er feil på måleren.

Når det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Klager har fremlagt bilder og har anført at Lyse Elnett AS ikke har fremlagt korrekt bilde av måleren ved målerbyttet. Nemndas vurdering er at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at det er fremlagt bilde av feil måler ved målerbyttet og at det ikke er sannsynliggjort at klager er blitt feilfakturert.  Klager har heller ikke konkretisert sitt krav. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig.

I og med at det ikke er påvist feil med måler eller feilfakturering, og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt og klager må da betale for den strøm han har brukt.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 15. januar 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.