Innhold

Sak: 19-264 Klage vedrørende etterfakturering – Høland og Setskog Elverk SA

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager pekte på at han ikke hadde kunnskap om at måleren ikke fungerte som den skulle og at han heller ikke ble gjort oppmerksom på dette. Klager hevdet at feilen var utenfor deres kontroll og ansvar. Klager hevdet også at selskapet plikter å fordele kravet over den omtvistede perioden og beregne kWh pris i de aktuelle månedene strømmen faktisk er brukt, samt trekke fra summen klager har betalt. Høland og Setskog Elverk SA viste til at det ble installert AMS-måler hvor det viste seg at radiosignalene var for svake. Høland og Setskog Elverk SA viste til at klager, gjennom fakturaene, har blitt informert om at forbruket ble stipulert og om antatt målerstand på strømmåler. Høland og Setskog Elverk SA hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Høland og Setskog Elverk SA benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk

15.08.16 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 68 361,67. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager viser til at han har avtalegiro, og at fakturaer har blitt betalt fortløpende. Klager peker på at han ikke hadde kunnskap om at måleren ikke fungerte som den skulle og at han heller ikke er blitt gjort oppmerksom på dette.  

Klager stiller spørsmål ved at det er stipulert uten at han er blitt informert. Klager stiller også spørsmål ved at nettselskapet ikke har ordnet opp i dette tidligere. 

Klager anfører at det er fakturert etter de høyeste strømprisene. Klager hevder at selskapet plikter å fordele kravet over den omtvistede perioden og beregne kWh pris i de aktuelle månedene strømmen faktisk er brukt, samt trekke fra summen klager har betalt.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager hevder at feilen er utenfor hans kontroll og ansvar og avviser etterfakturert krav.  

Høland og Setskog Elverk SA (HSEV) viser til at det ble installert AMS-måler den 15.08.16. Det viste seg at radiosignalene var for svake, og at det av den grunn var behov for å montere utvendig antenne. Av flere årsaker ble det ikke montert noen ekstra antenne. Da antenne ikke ble montert, ble heller ikke måleverdiene innhentet og forbruket ble stipulert.  

HSEV viser til at klager i hele perioden, gjennom fakturaene, har blitt informert om at forbruket er stipulert og om antatt målerstand på strømmåler. HSEV mener derfor at klager kunne kvalitetssikret dette.  

HSEV hevder at kravet er rettmessig og opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det ble installert en fjernavlesningsmåler i anlegget den 15.08.16, men at denne ikke fungerte etter hensikten. Måleverdiene har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Årsaken til at fjernavlesning ikke har skjedd må da tilskrives nettselskapet, og spørsmålet blir da om kunden var i aktsom god tro.

Nemnda mener kunden ikke har vært i aktsom god tro i dette tilfellet. For det første

har klager blitt informert om at det vil monteres en ekstern antenne. Etter at klager mottok denne informasjonen, hadde klager en oppfordring til å undersøke dette nærmere. For det andre fremgår det av fakturaene at forbruket er stipulert. HSEV har derfor uansett rett til å etterfakturere differansen mellom stipulert og faktisk forbruk.

Nemnda kan ikke se at HSEV har kommentert klagers anførsel om stipulert forbruk er fratrukket ved fakturering av merforbruket. Nemnda oppfordrer derfor HSEV til å redegjøre for det fakturert krav, slik at klager får sikkerhet for at det er korrekt forbruk som blir fakturert.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 15. juni 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.