Sak: 19-268 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at hun fikk bekreftet av elektriker at den nye måleren sendte direkte avlesninger til nettselskapet. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager påpekte at hun har avtalegiro og at fakturaene har blitt betalt fortløpende. Klager anførte at det ikke har vært noen endring i forbruksmønsteret eller nye installasjoner som bruker strøm. Skagerak Nett AS viste til at det ble installert AMS-måler med kommunikasjonsenhet. Skagerak Nett AS viste til at montøren ikke har informert klager om at det fremdeles ville gå en stund før måleren ville overføre data til nettselskapet. Skagerak Nett AS anførte at det beklageligvis tok nærmere ett år før området ble ferdig utbygd og automatisk innsamling kunne starte. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.  

Regelverk: 

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5. 

Historikk:  

05.05.17 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler. Målerstand   1 139 kWh. 

14.02.19 – Kontroll av måler. Målerstand 47 340 kWh. 

Krav: 

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 20 923,79. 

Partenes anførsler: 

Klager hevder at etterfakturert krav er urimelig og avviser kravet. 

Klager viser til at det ble installert AMS-måler den 05.05.17. Klager anfører at hun fikk bekreftet av elektriker at den nye måleren sendte direkte avlesninger til nettselskapet og at det ikke lenger var nødvendig å sende inn avlesninger månedlig via SMS. 

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager anfører at hun helt siden målerbytte den 29.05.17 antok at AMS-måleren har fungert slik den skulle. Klager peker på at hun har avtalegiro og at fakturaene har blitt betalt fortløpende.  

Klager viser til at hun ble kontaktet av elektriker for kontroll av måler. Kontroll ble gjennomført den 14.02.19 og sendingsfeilen ble rettet.  

Klager reagerer på registrert forbruk. Klager anfører at det ikke har vært noen endring i forbruksmønsteret eller nye installasjoner som bruker strøm.  

Klager stiller spørsmål ved at nettselskapet ikke har tatt kontakt på et tidligere tidspunkt. 

Skagerak Nett AS (SN) viser til at det ble installert AMS-måler med kommunikasjonsenhet den 29.05.17. Måleren ble montert i forbindelse med oppgradering av det elektriske anlegget fra 1 til 3-fase.   

SN viser til at montøren ikke har informert klager om at det fremdeles ville gå en stund før måleren ville overføre data til nettselskapet.  

SN anfører at det beklageligvis tok nærmere ett år før området ble ferdig utbygd og automatisk innsamling kunne starte. Etter innsamlingen var etablert ble det avklart at SN ikke mottok forbruksdata fra klagers måler, som resulterte i målerbytte den 14.02.19. 

SN viser til tilsynskontroll og anfører at tilsynet ikke har som oppgave eller mulighet til å kontrollere målerens tilstand eller tilkoblinger.  

SN opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro. 

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget, men at denne ikke fungerte etter hensikten. Måleverdiene har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Skagerak Nett AS har også erkjent at de ikke har overholdt sin plikt om å varsle klager om at måleren ikke fungerer slik tilsiktet og at klager blir beregnet. Etter nemndas syn kan avregningsfeilen klart tilskrives nettselskapet. 

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at forbruket ble stipulert. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Elklagenemndas sekretariat har oppfordret Skagerak Nett AS i brev av 19.11.19 om å dokumentere blant annet måledata på anlegget med angivelse av avlesningsmetode for den tiden klager har vært kunde, dokumentasjon på hva som er gjort for å få inn måleravlesning samt kopi av utsendte fakturaer i tvisteperioden. Nemnda kan kun se at Skagerak Nett AS har dokumentert forbrukshistorikken. Nemnda bemerker at Skagerak Nett AS med fordel kunne levert en mer klar-/ fyllestgjørende uttalelse. Nemnda er etter en samlet vurdering av den oppfatning at Skagerak Nett AS ikke har oppfylt bevisbyrden og dermed kommet frem til at klager har vært i aktsom god tro, og at Skagerak Nett AS derfor ikke har rett til å etterfakturere differansen mellom stipulert og faktisk forbruk. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 25mai 2020 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.