Innhold

Sak: 19-271 Klage vedrørende etterfakturering - Nordkraft Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager viste til at målerstand er meldt inn hver måned og at han antok derfor at fakturaene har korrekte beløp. Klager anførte at han ikke skal bli skadelidende da det er en direkte feil fra nettselskapet og deres montør. Nordkraft Nett AS opprettholdt sitt krav. Nordkraft Nett AS viste til at det ved en feiltagelse ble registrert et målerbytte på klagers anlegg. Nordkraft Nett AS viste til at det ved feilbyttet, ble nedstand fra måleren hos en annen kunde, brukt på klagers måler. Nordkraft Nett AS tilbakeviste klagers anførsel om god tro og mente at klager burde ha reagert når han mottok et høyt minusforbruk og derav et stort tilgodebeløp. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Nordkraft Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk

09.10.18 – Feilregistrering av klagers anlegg. Det registreres et målerbytte.  

08.01.19 – Feilregistrering rettet.  

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr. 11 864,52. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på fakturert krav.   

Klager påberoper seg god tro. Klager viser til at målerstand er meldt inn hver måned og at han antok derfor at fakturaene har korrekte beløp. Klager sier at han antok at tilgodebeløpet var et resultat av sparetiltak av strømforbruket.  

Klager mener at han ikke skal bli skadelidende da det er en direkte feil fra nettselskapet og deres montør. Klager anfører at han har meldt inn måleravlesninger fortløpende og at det ikke er hans feil at selskapet har brukt måleravlesningene fra en annens kundes anlegg.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Nordkraft Nett AS (NKN) viser til at det ved en feiltagelse ble registrert et målerbytte på klagers anlegg den 09.10.18. Feilen oppsto ved at montøren hadde vært innom klager for å bytte måler, men avbrøt dette da det ikke var plass. Etter at montøren hadde reist til neste kunde, hadde montøren brukt feil arbeidsordre. Dette ble ikke fanget opp av deres kontrollrutiner før desember 2018. Feilen ble rettet den 08.01.19. 

NKN viser til at det ved feilbyttet, ble nedstand fra måleren hos en annen kunde, brukt på klagers måler. Målerstanden var mye lavere enn klagers målerstand, slik at det ble registrert et minusforbruk på 11 883 kWh. Dette medførte at klager fikk penger til gode.  

NKN har erkjent feilen i saken, men mener at også klager har et ansvar for å kontrollere at mottatt faktura er riktig med hensyn til målerstand og beløp.  

NKN tilbakeviser klagers anførsel om god tro og mener at klager burde ha reagert når han mottok et høyt minusforbruk og derav et stort tilgodebeløp. NKN viser til at klager har levert målerstand hver måned og mener at klager derfor har hatt kontroll på forbruket og fakturerte beløp.  

NKN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at Nordkraft Nett AS har feilregistrert et målerbytte på klagers anlegg den 09.10.18. Ved feilregistreringen ble målerstand hos en annen kunde brukt på klagers måler og det ble dermed registrert et minusforbruk. Dette medførte at Nordkraft Nett AS feilutbetalt et beløp til klager. Etter nemndas syn kan avregningsfeilen klart tilskrives Nordkraft Nett AS.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde ha forstått at Nordkraft Nett AS har feilutbetalt et beløp. Nemnda har ikke holdepunkter for å hevde at klager ikke har vært i god tro, men nemnda finner at klagers gode tro ikke er aktsom. Ved vurderingen har nemnda lagt særlig vekt på korreksjonshensynet og at klager ikke hadde noen foranledning til å få utbetalt et tilgodebeløp da han har rapportert inn måleravlesninger fortløpende. Etter nemndas vurdering burde klager ha forstått at Nordkraft Nett AS har foretatt en feilutbetaling.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 15. juni 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.