Innhold

Sak: 19-280 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager påpekte at det følger av fakturaene at målerstand er avlest av nettselskapet, slik at han ikke har hatt noen grunn til å mistenke feil. Klager påpekte også at fakturaene er stipulert på tidligere forbruk og at han derfor ikke har hatt grunn til å reagere på fakturabeløpene. Klager mente at kravet var urimelig da det er nettselskapet som er ansvarlig for at måleren ikke har fungert slik den skulle og at de ikke har fått informasjon om dette. Skagerak Nett AS anførte at det var beklagelig at klager ikke ble informert om at det ikke hadde vært kontakt med den nye måleren. Skagerak Nett AS anførte at det kommer frem at nettleiefakturaen at forbruket var stipulert. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Sekretariatet kan ikke se å ha mottatt noen uttalelse og sammendraget er utarbeidet på grunnlag av de dokumenter klager har sendt inn. Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 5-4. 

Historikk

Mars 2018 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler. 

Krav

Klager avviser etterfakturert krav. 

Partenes anførsler

Klager viser til at det ble installert AMS-måler mars 2018. Klager oppdaget i forbindelse med leverandørbytte at forbruket var blitt stipulert siden målerbytte.  

Klager påberoper seg god tro. Klager påpeker at det følger av fakturaene at målerstand er avlest av nettselskapet, slik at han ikke har hatt noen grunn til å mistenke feil. Klager påpeker også at fakturaene er stipulert på tidligere forbruk og at han derfor ikke har hatt grunn til å reagere på fakturabeløpene.  

Klager anfører at deler av forbruket har gått til en utleieleilighet og stiller spørsmål ved hvem som skulle hatt oversikt over hva som er forbrukt. 

Klager anfører at det var sendt inn måleravlesninger fortløpende før AMS-måler ble installert.  

Klager mener at kravet er urimelig da det er nettselskapet som er ansvarlig for at måleren ikke har fungert slik den skulle og at de ikke har fått informasjon om dette. 

Klager avviser fakturert krav.  

Skagerak Nett AS (SN) anfører at det er beklagelig at klager ikke ble informert om at det ikke hadde vært kontakt med den nye måleren før 07.12.18. 

SN anfører at det kommer frem av nettleiefakturaene at forbruket er stipulert. SN sier at det er uheldig at det står avlest av nettselskapet på fakturaen utstedt fra kraftleverandøren og at de ikke var klar over dette. SN påpeker at de ikke har oversikt over hva som sendes til kunden fra kraftleverandørene.  

SN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget, men at denne ikke fungerte etter hensikten. Måleverdiene har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Skagerak Nett AS har også erkjent at de ikke har overholdt sin plikt om å varsle klager om at måleren ikke fungerer slik tilsiktet og at klager blir beregnet. Etter nemndas syn kan avregningsfeilen klart tilskrives nettselskapet.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at forbruket ble stipulert.

Ut fra foreliggende opplysninger og dokumentasjon, legger nemnda til grunn at Skagerak Nett AS har videresendt nettleiefakturaene til klagers kraftleverandør for gjennomfakturering. Gjennomfakturering innebærer at nettselskapet sender faktura for nettleien til kraftleverandøren, som inkluderer nettleien i strømfakturaen. Videre legger nemnda til grunn at Skagerak Nett AS har opplyst i nettleiefakturaen at forbruket er stipulert, men kraftleverandøren har ikke opplyst dette videre til klager ved faktureringen. Elklagenemndas sekretariat har oppfordret Skagerak Nett AS i brev av 23.09.19 og i e-poster av 25.10.19, 18.12.19 og 06.03.20 til å gi en uttalelse i saken. Når Skagerak Nett AS velger å ikke komme med en uttalelse i saken fremstår det klart for nemnda at den bevistvil som da blir skapt må gå ut over Skagerak Nett AS. Nemnda mener på denne bakgrunn at klager har vært i aktsom god tro og at Skagerak Nett AS derfor ikke har rett til å etterfakturere differansen mellom stipulert og faktisk forbruk.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 15. juni 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.