Innhold

Sak: 19-282 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering etter feilavlesning. Klager avviser etterfakturert krav. Klager har erkjent at det er rapportert inn feil målerstand til nettselskapet og anførte at dette ikke har vært hensikten. Klager sier at det ikke var mulig å taste inn alle tall når forbruk skulle rapporters på nett og at hun derfor utelot det siste tallet. Klager antok at dette tallet var et desimaltall og at hun ville få en feilmelding dersom dette var feil. Klager påberopte seg god tro. Klager pekte på at hun ikke har registrert noe dramatisk fall i strømregningene og at hun har avtalegiro. Klager viste til selskapets anførsel om rutinemessig kontroll, og anførte at en slik kontroll ikke er tilstrekkelig. Skagerak Nett AS viste til at i forbindelse med målerbytte i 2018 ble avdekket at det var meldt inn målerstand med ett siffer for lite siden målerbytte i 2016. Skagerak Nett AS viste til at måleren hadde 7 gjeldende sifre og ingen desimalplass. Skagerak Nett AS hevdet at avviket i forbruket relateres til endring i klagers forbruksmønster. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS viste til at måleren som ble montert den 12.02.16 hadde 7 gjeldende sifre og ingen desimalplass.

 Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering etter feilavlesning.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5. 

Historikk  

12.02.16 – Målerbytte. 

03.07.18 – Målerbytte.  

Krav 

Klager avviser etterfakturert krav på kr 42 531,28.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav for perioden 12.02.16 til 03.07.18. 

Klager har erkjent at det er rapportert inn feil målerstand til nettselskapet. Klager anfører at dette ikke har vært hensikten. Klager sier at det ikke var mulig å taste inn alle tall når forbruk skulle rapporters på nett og at hun derfor utelot det siste tallet. Klager antok at dette tallet var et desimaltall. Klager antok også at hun ville få en feilmelding dersom dette var feil.  

Klager påberoper seg god tro. Klager peker på at hun ikke har registrert noe dramatisk fall i strømregningene og at hun har avtalegiro. Klager viser til forbrukshistorikken og hevder at registrert forbruk i perioden fra 12.02.16 til 03.07.18 ikke kan stemme. Klager anfører at hun ikke har endret forbruksmønsteret.  

Klager stiller spørsmål ved at nettselskapet ikke har reagert tidligere og mener at nettselskapet må ta en del av ansvaret. Klager viser til selskapets anførsel om rutinemessig kontroll den 03.03.16, og anfører at en slik kontroll ikke er tilstrekkelig, særlig når forbruket ved kontrollen har vært uvanlig lavt.  

Klager avviser etterfakturert krav. Klager er villig til å betale for et forbruk som står i forhold til hennes forbrukshistorikk før og etter perioden fra 12.02.16 til 03.07.18. 

Skagerak Nett AS (SN) viser til at i forbindelse med målerbytte den 03.07.18 ble avdekket at det er meldt inn målerstand med ett siffer for lite siden målerbytte den 12.02.16. SN viser til at måleren som ble montert den 12.02.16 hadde 7 gjeldende sifre og ingen desimalplass. SN anfører at målertypen ikke har dokumentert historisk feil eller avvik.  

SN viser til forbrukshistorikken etter målerbytte og anfører at det gir et årsforbruk på 18 900 kWh. SN påpeker at dette er betydelig mindre enn perioden med etteravregnet forbruk og en økning i forhold til årene 2011 til 2014.  

SN viser til at det ble utført en rutinemessig forbrukskontroll den 03.03.16, hvor det ble reagert på målerstand, og på henvendelse til klager ble det bekreftet at målerstanden var korrekt.  

SN hevder at avviket i forbruket relateres til endring i klagers forbruksmønster. SN opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering som følge av feilavlesning av måler.

I henhold til Standard Netteleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at avregningsfeilen skyldes feil avlesning av måleren. Klager har levert målerstand uten å ta med det siste sifferet, noe som medfører at innrapportert forbruk er ca. 1/10 av målt, reelt forbruk. Når forbruket reduseres med 90% vil det gi en oppfordring til å reagere. En nærmere vurdering av klagers aktsomhet er dog ikke nødvendig da avregningsfeilen uansett ikke kan tilskrives nettselskapet. Nettselskapet har krav på etterbetaling etter § 6-5 uavhengig av hva kunden har forstått.

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt, og i henhold til avtalebestemmelsene skal kunden betale for forbruket.

Nemnda kan ikke se om merforbruket er fordelt over hele feilperioden. Nemnda bemerker at en slik manglende periodisering kan medføre at etterfaktureringskravet blir høyere eller lavere enn om merforbruket blir fordelt utover hele etterberegningsperioden. Elklagenemnda har i lignende saker tidligere kommet til at merforbruket må fordeles utover feilperioden, og beregnes etter de priselementer og avgiftssatser som gjaldt i den enkelte fakturatermin. Klager har ikke plikt til å betale noe mer enn det en slik periodisering vil gi.

Nemnda bemerker for øvrig at det kan synes rimelig at klager tilbys en nedbetalingsplan i denne saken.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 15. juni 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.