Innhold

Sak: 19-297 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt tilbakebetaling etter feilfakturering. Klager krevde tilbakebetalt det som er feilfakturert siden 2005. Klager anførte at han har klaget gjentatte ganger i årenes løp og hevdet at han ikke kan klandres for at deres måler har vært feil. Klager anførte at han ikke har hatt mulighet til å kontrollere forbruket før etter innføringen av nye målere. Hafslund Nett AS anførte at den nedtatte måleren ved målerbytte ble kassert. Hafslund Nett AS viste til at forbruket ble stipulert i lengre perioden på grunn av manglende måleravlesninger og påpekte at det derfor var vanskelig å fastsette hva korrekt årsforbruk skulle vært dersom det var feil på den nedtatte måleren. Hafslund Nett AS hevdet at eventuelt for mye fakturert forbruk før 01.10.15 er å anse som foreldet. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Hafslund Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder tilbakebetaling etter feilfakturering. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-5.  

Historikk  

13.09.18 – Målerbytte.  

Krav 

Klager krever tilbakebetalt det som er feilfakturert siden 2005.  

Partenes anførsler

Klager hevder at han har blitt feilfakturert siden 2005 og krever tilbakebetalt det som er fakturert feil i hele perioden.  

Klager viser til selskapets anførsel om tilbakebetaling for 3 år tilbake i tid, og mener at det er urimelig. Klager peker på at han har klaget gjentatte ganger i årenes løp og hevder at han ikke kan klandres for at deres måler har vært feil.  

Klager viser til at forbruket gjelder en bondegård som han kjøpte i 2005. Klager sier at han ikke bor på gården permanent og at den kun brukes om sommeren. Klager mener at han ikke har hatt mulighet til å kontrollere forbruket før etter innføringen av nye målere.  

Hafslund Nett AS (Hafslund) anfører at den nedtatte måleren ved målerbytte den 13.09.18 ble kassert. Hafslund viser til at forbruket ble stipulert i lengre perioden på grunn av manglende måleravlesninger. Hafslund påpeker at det derfor var vanskelig å fastsette hva korrekt årsforbruk skulle vært dersom det var feil på den nedtatte måleren.  

Hafslund viser til at forbruket er korrigert i perioden fra 01.09.17 til 13.03.18 basert på forbruk på ny måler. Antatt årsforbruk på ny måler var 35 000 kWh. Hafslund la til grunn antatt årsforbruk med et fradrag på 20 %. Hafslund har valgt å legge til grunn 28 000 kWh i året tilbake til 01.10.15. 

Hafslund har kreditert alle fakturaer tilbake til 13.09.18, og produsert ny faktura for perioden 13.09.18 til 31.12.19 på kr. 7 684,50 til gode. 

Hafslund vil ikke godskrive klager utover 3 år. Hafslund hevder at eventuelt for mye fakturert forbruk før 01.10.15 er å anse som foreldet. Hafslund avviser klagers krav.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tilbakebetaling etter feilfakturering.

Måling av strømforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Dersom det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. I dette tilfellet ble måleren byttet den 13.09.18 og deretter kassert uten at den ble kontrollert for feil.

Klager har anført at han har blitt feilfakturert siden 2005. Hafslund Nett AS har anført at det er vanskelig å fastsette hva korrekt årsforbruk skulle vært dersom det var feil på den nedtatte måleren. Hafslund Nett AS har valgt å korrigere forbruket tilbake til 01.10.15 basert på forbruk på ny måler med et fradrag på 20 %.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5 skal nettselskapet godskrive nettkunden for enhver avregningsfeil fra feilen ble oppdaget og som hovedregel ikke ut over tre år, jf. foreldelsesloven § 2. Hvorvidt klager kan kreve tilbakebetaling utover tre år, beror på om klager fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om at han ble fakturert for mer enn det reelle forbruket, jf. foreldelsesloven § 10. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager har brutt sin forpliktelse etter nettleieavtalen til å "foreta avlesning og underrette nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet", jf. nettleieavtalen § 5-2. Nemnda har også lagt vekt på at klager fikk informasjon om at forbruket ble stipulert i de løpende fakturaene. Nemnda er derfor kommet til at det ikke er grunnlag for tilleggsfrist etter foreldelsesloven § 10, og at hovedregelen om tre års foreldelse gjelder.

Det følger av foreldelsesloven § 3 nr. 1 at foreldelsesfristen regnes fra det tidligste tidspunkt fordringshaver kunne krevd betaling. For løpende ytelser hvor vederlaget forfaller suksessivt, betyr lovens regler at foreldelsen også skjer suksessivt. Denne løpende, suksessive foreldelsen fortsetter også etter at kunden har fremsatt krav om tilbakebetaling/godskriving, helt frem til foreldelse blir avbrutt på en av de måter som er beskrevet i foreldelsesloven §§ 14-19. I denne saken ble foreldelse avbrutt da saken ble bragt inn for nemnda 18.03.19, jf. foreldelsesloven § 16 nr. 2 bokstav a.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 15. juni 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.