Elklagenemnda

Innhold

Sak: 19-356 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager stillte spørsmål ved hvilke konsekvenser det får for elektriker at måleren er feilkoblet og hvem som er ansvarlig for å følge opp at det er koblet riktig kurs i sikringsskapet. Skagerak Nett AS viste til at det i forbindelse med kontroll av måler ble avdekket at måleren var feilkoblet. Skagerak Nett AS anførte at de ikke har mottatt noen melding fra installatør i forbindelse med at det er gjort et arbeid hos klager. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk 

07.01.02 – Kundeforhold opprettet. 

11.06.03 – Målerbytte. 

13.03.13 – Det Lokale Eltilsyn (DLE) gjennomførte tilsyn av den elektriske installasjonen. 

15.02.18 – Målerbytte. 

17.09.18 – Kontroll av måler.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav kr. 9 702,63. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager viser til at det ble installert et nytt sikringsskap den 23.09.09.   

Klager stiller spørsmål ved hvilke konsekvenser det får for elektriker at måleren er feilkoblet og hvem som er ansvarlig for å følge opp at det er koblet riktig kurs i sikringsskapet.  

Klager stiller også spørsmål ved sluttkontroll, hvorfor det ble utført sluttkontroll som ikke fungerer og hvem som er ansvarlig for å følge opp sluttkontroll av nytt sikringsskap. 

Klager avviser etterfakturert krav.  

Skagerak Nett AS (SN) viser til at i forbindelse med kontroll av måler den 17.09.18 ble det avdekket at måleren var feilkoblet. Den ene fasen var koblet feil slik at kun deler av forbruket er blitt målt. Korrigert forbruk tar utgangspunkt i perioden fra 15.02.13 til 15.02.18 tilsvarte 13 468 kWh. Korrigert forbruk i perioden fra 15.02.18 til 17.09.18 tilsvarte 5 886 kWh. 

SN anfører at de ikke har mottatt noen melding fra installatør i forbindelse med at det er gjort et arbeid hos klager i 2009. SN hevder derfor at de er uten ansvar for feilen som har oppstått. 

SN viste til at det ble utført tilsyn av det elektriske anlegget den 13.03.13 og anfører at det ikke ble funnet noen feil eller mangler. SN påpeker at det ikke er DLE sin oppgave å oppdage feilkobling i målere.  

SN viser til at det faktureringen har tatt tid grunnet systemfeil.  

SN har avskrevet 19 122 kWh iht. foreldelsesloven. 

SN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro. 

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at måleren var feilkoblet av klagers elektroinstallatør noe som forårsaket at Skagerak Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Når en kunde engasjerer en installatør for utføre arbeid på eget anlegg, er kunden ansvarlig ovenfor nettselskapet for at installatøren fullfører oppdraget ved innsendelse av ferdigmelding. Når installatøren, som har et selvstendig ansvar for sitt eget arbeid, har gjort en feil, vil dette være et forhold mellom kunden og installatør. Det er ikke begått feil av nettselskapet og de har anledning til å etterfakturere i henhold til § 5-4. Klagers gode tro har i et slikt tilfelle ingen betydning for vurderingen. 

Nemnda bemerker for øvrig at tilsynskontrollen ikke har betydning for saken. Tilsynsvirksomheten er regulert i eltilsynsloven av 1929 og i forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn, FOR-2007-06-29-830. Tilsynets oppgave er kun å kontrollere at kundens elektriske anlegg tilfredsstiller de krav til funksjon og sikkerhet som følger av forskriftene om elektriske anlegg, og kontroll av målere inngår ikke i en ordinær tilsynskontroll fra det lokale elektrisitetstilsynet. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 25. mai 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.