Innhold

Sak: 19-388 Klage vedrørende etterfakturering – NEAS AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at hun i 10 år har hatt automatisk avlesning av strøm og mente at det var uforståelig at bytte til ny måler skulle føre til at avregningsformen ble endret til profilbasert. Klager hevdet at NEAS AS burde ha utvist særlig aktsomhet etter at feilen ble oppdaget i januar 2018. Klager anførte at avlesningsmetoden ikke har vært opplyst på fakturaer fra og med april 2018. NEAS AS viste til utstedte fakturaer og påpekte at det fremgår at avlesningsmetoden er beregnet og at målerstand er lagt ved. NEAS AS har tilbudt klager et fratrekk på kr. 5 500 og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

NEAS AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk 

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk

03.10.17 – Installasjon av AMS-måler.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 12 648,31. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager anfører at hun i 10 år har hatt automatisk avlesning av strøm og mener at det er uforståelig at bytte til ny måler skulle føre til at avregningsformen ble endret til profilbasert og stipulert forbruk.  

Klager viser til at feil avregningsform først ble avdekket januar 2018. Det ble etterfakturert for oktober til desember 2017. Klager sier at hun fikk opplyst at avregningsformen ble korrigert og hun antok derfor at det ble fakturert for reelt forbruk. Klager mener at NEAS burde ha utvist særlig aktsomhet etter at feilen ble oppdaget i januar 2018. 

Klager anfører at fakturene ikke har endret seg nevneverdig. Klager mener at variasjonene i fakturerte beløp har vært i samsvar med bruken av huset.  

Klager anfører at avlesningsmetoden ikke har vært opplyst på fakturaer fra og med april 2018.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

NEAS AS (NEAS) viser til at det ble installert AMS-måler den 03.10.17 og anlegget ble registrert som profilmålt. Ved kontroll ble det avdekket at det har kommet inn både profilmålte og timesverdier. De profilmålte verdiene har overskrevet de reelle timesverdiene for denne perioden.  

NEAS viser til utstedte fakturaer og påpeker at det fremgår at avlesningsmetoden er beregnet og at målerstand er lagt ved. NEAS mener derfor at klager har hatt mulighet til å sjekke dette mot måleren.  

NEAS har kreditert utstedte fakturaer og det er produsert ny faktura med rette verdier. Nytt forbruk som er fakturert er blitt fordelt ut fra klagers reelle forbruk. Retting er gjort innenfor foreldelsesfristen.  

NEAS har tilbudt klager et fratrekk på kr. 5 500. NEAS opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro. 

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det ble installert en fjernavlesningsmåler hos klager den 03.10.17. Ved målerbytte har NEAS AS feilregistrert klagers anlegg som profilmålt. Det har derfor kommet inn både profilmålte og timesverdier. De profilmålte verdiene har overskrevet de reelle timesverdiene. Etter nemndas syn kan avregningsfeilen klart tilskrives NEAS AS.  

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at forbruket ble stipulert. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager fikk beskjed om at feilregistreringen ble korrigert januar 2018. Videre legger nemnda vekt på at klager ikke fikk informasjon om målerstand eller at avlesningsmåten ble beregnet i de løpende fakturaene. Nemnda mener på denne bakgrunn at klager har vært i aktsom god tro og at NEAS AS derfor ikke har rett til å etterfakturere differansen mellom stipulert og faktisk forbruk.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold.

Oslo, 25. mai 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.