Innhold

Sak: 19-399 Klage vedrørende etterfakturering – Elvia AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at det ikke var informert om at det ikke har vært kontakt med måleren og hevdet at de ikke kan lastes for at måleren har vært uten kommunikasjon. Klager anførte at det må forventes at Elvia AS som måleransvarlig har rutiner for å varsle om måleravlesninger ikke mottas fra måleren, og at forbruket deres stipuleres. Elvia AS viste til at det i forbindelse med målerbytte ble avdekket at det tidligere fakturerte forbrukte i perioden uten kommunikasjon var for lavt. Elvia AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk

03.01.19 – Målerbytte. 

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 62 335,18. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager påberoper seg god tro. Klager anfører at fakturaene er betalt fortløpende i den tro at forbruket var basert på automatiske måleravlesninger. Klager viser til utstedte fakturaer i 2018 og mener at de har vært normale nøyaktige angivelser av et varierende strømforbruk og at de ikke har hatt grunn til å mistenke feil. Klager påpeker at det ikke kommer frem av fakturaene at forbruket var stipulert, men at det derimot fremgår av fakturaene at forbruket er timesmålt og at verdiene er samlet inn automatisk fra måleren.  

Klager anfører at det ikke er informert om at det ikke har vært kontakt med måleren og mener at de ikke kan lastes for at måleren har vært uten kommunikasjon.   

Klager anfører at de ikke har mulighet til å etterprøve Elvias kalkuleringer, og at det bør stilles strengere krav til at Elvia gir korrekt og rettidig informasjon.  

Klager mener at det må forventes at Elvia som måleransvarlig har rutiner for å varsle om måleravlesninger ikke mottas fra måleren, og at forbruket deres stipuleres. Klager mener at ansvaret hviler på Elvia som profesjonell aktør.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager avviser etterfakturert krav. Klager aksepterer at det blir etterfakturert for forbruk i 3 måneder tilbake i tid, ikke 12 måneder. 

Elvia AS (Elvia) viser til at det i forbindelse med målerbytte den 03.01.19 ble avdekket at det tidligere fakturerte forbruket i perioden uten kommunikasjon var for lavt. Det har ikke vært kommunikasjon med måleren fra juli 2017 og frem til januar 2019. I denne perioden ble forbruket stipulert.  

Elvia har korrigerte det tidligere for lite fakturerte forbruk i perioden 01.02.18 til 03.01.19. Det for lite fakturerte forbruket fra juni 2017 til 01.02.18 er avskrevet. Det totale forbruket for perioden er flatt fordelt. 

Elvia viser til forbrukshistorikk og anfører at dette viser at nytt fakturert forbruk er korrekt.  

Elvia beklager dersom klager ikke har mottatt tilfredsstillende forklaring på målt forbruk, fakturering og korreksjon. Elvia opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.

Klager i denne saken er et sameie. Etter nemndsavtalen punkt 1.4 behandler nemnda fortrinnsvis saker fra forbrukere, men også andre kunder, herunder sameier/borettslag som ikke handler hovedsakelig som ledd i næringsvirksomhet, kan få saken behandlet dersom flertallet i nemnda er enig. Flertallet i nemnda var enige i at denne saken kunne tas opp til behandling.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget, men at denne ikke fungerte etter hensikten. Måleverdiene har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Feilen tilskrives nettselskapet.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at forbruket ble stipulert. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager fikk informasjon om at forbruket var fjernavlest i de løpende fakturaene. Nemnda har merket seg at det har vært en nedgang i fakturerte beløp, men mener likevel at omstendighetene ikke gir klager en oppfordring til å undersøke.  Nemnda mener på denne bakgrunn at klager har vært i aktsom god tro og at Elvia AS derfor ikke har rett til å etterfakturere differansen mellom fakturert forbruk og faktisk forbruk.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 15. juni 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.