Innhold

Sak: 19-415 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro og anførte at de ikke har mottatt varsel om måleravlesning og at utstedte varsler er sendt feil kunde. Klager anførte at det ikke er informert i fakturaene fra kraftleverandøren at forbruket ble stipulert. Klager hevdet at kravet var urimelig og at de ikke har hatt anledning til å oppdage at forbruket ble stipulert. Skagerak Nett AS anførte at det har vært en saksbehandlingsfeil som har ført til at feil telefonnummer har vært registrert på kundeforholdet. Skagerak Nett AS påpekte at klager burde ha reagert når varsel om måleravlesning opphørte uten at måleren var byttet. Skagerak Nett AS anførte at nettleiefakturaen inneholder opplysninger om at måleren ikke har vært lest av. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.  

Historikk 

15.08.07 – Kundeforhold opprettet. 

20.10.16 – Kundeforhold avsluttet. 

12.09.18 – Målerbytte.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 4 881,64. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager anfører at de ikke har mottatt varsel om måleravlesning og at utstedte varsler er sendt feil kunde. Klager påpeker at de vanskelig kunne oppdage at kundekontakten med selskapet hadde gått over til en ukjent person. Klager viser til nemndas praksis om standardavtalen § 5-2 og anfører at praksisen viser at det ikke er grunnlag for etterfakturering dersom det ikke er sendt varsler om avlesning av målerstand. Klager hevder at nettselskapet ikke har overholdt sin plikt i henhold til § 5-2.  

Klager anfører at det ikke er informert i fakturaene fra kraftleverandøren at forbruket ble stipulert.  

Klager sier at om de hadde vært klar over merforbruket hadde det vært utført tiltak i den hensikt å minske overforbruket. Klager mener at kravet er urimelig og hevder at de ikke har hatt anledning til å oppdage at forbruket ble stipulert.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Skagerak Nett AS (SN) viser til at i forbindelse med målerbytte den 12.09.18 ble det avdekket et merforbruk. Måleren har ikke vært avlest siden 01.05.17.  

SN anfører at det har vært en saksbehandlingsfeil som har ført til at feil telefonnummer har vært registrert på kundeforholdet. SN mener at dette alene ikke utelukker at klager burde vite at målerstanden ble stipulert når de ikke har fått noe varsel om å lese av.  SN viser til at klager har hatt abonnementet i mange år og mener derfor at klager burde være klar over at målerstanden blir stipulert når de ikke leser av måleren. SN viser også til at klager tidligere har avlest måleren fortløpende. SN mener at klager burde ha reagert når varsel om måleravlesning opphørte uten at måleren var byttet.  

SN anfører at nettleiefakturaen inneholder opplysninger om at måleren ikke har vært lest av. SN mener at de ikke kan lastes for at det ikke er synlig på fakturaen fra kraftleverandøren at målerstanden er stipulert. 

SN anfører at de ikke har ansvar for at kundeprofilen til enhver tid er korrekt og hevder at dette er kundens ansvar.  

SN viser til klagers anførsel om standardavtalen § 5-2 og påpeker at SN har ca 190 000 målepunkt og det vil være en urimelig kostnad om det skulle være sendt ut montører for å få en avlesning av alle målere som ikke blir lest av hvert år. SN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at det ikke var foretatt avlesninger i perioden mellom kundens avlesning 01.05.17 og innklagedes avlesning ved målerbytte den 12.09.18. Forbruket ble derfor i mellomliggende periode stipulert.

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Etterberegning skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget og som hovedregel ikke ut over 3 år, jfr. lov om foreldelse av fordringer. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling imidlertid ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken har Skagerak Nett AS utstedt SMS om måleravlesning til feil telefonnummer, og dermed har ikke klager mottatt påminnelse om måleravlesning. Etter nemndas syn kan feilen tilskrives nettselskapet.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde ha oppdaget at hun ble fakturert for mindre enn det reelle forbruket. Nemnda har ikke holdepunkter for å hevde at klager ikke har vært i god tro, men nemnda finner at klagers gode tro ikke er aktsom. Ved vurderingen har nemnda lagt særlig vekt på at det ikke er montert en fjernavlesningsmåler, samt at klager frem til 01.05.17 regelmessig har rapportert inn målerstand. Etter nemndas syn burde derfor klager ha forstått at forbruket ble stipulert, og dermed tatt kontakt med selskapet om dette.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det faktiske forbruket ikke er omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Nemndas konklusjon er at klager gis ikke medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 31. august 2020

Oslo, 31. august 2020

Ragnar Lindefjeld, leder                  

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge                                                           

Lars Lima, Energi Norge