Innhold

Sak: 19-418 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager har fremlagt et regnestykke for forbruket i den angjeldende perioden, og hevdet at selskapets beregning av kravet er feil. Lyse Elnett AS viste til at det i forbindelse med målerbytte ble avdekket et avvik mellom klagers fakturerte forbruk og det faktiske forbruket. Lyse Elnett AS har bestridt at klager har vært i aktsom god tro. Lyse Elnett AS kan ikke dokumentere at det er sendt ut påminnelser om måleravlesning til klager. Lyse Elnett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5. 

Historikk

03.06.12 – Kundeforhold opprettet. 

20.02.19 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 11 290,90.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav for perioden fra 20.02.16 til 20.02.19. 

Klager reagerer på beregningsgrunnlaget for etterfakturert krav og mener at fremlagt dokumentasjon ikke er tilstrekkelig. Klager har fremlagt et regnestykke for forbruket i den angjeldende perioden, og hevder at selskapets beregning av kravet er feil.   

Klager stiller spørsmål ved selskapet stipulering av forbruk.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at det i forbindelse med målerbytte den 20.02.19 ble avdekket et avvik mellom klagers fakturerte forbruk og det faktiske forbruket. Etterslepet skyldes manglende avlesninger.  

Lyse bestrider at klager har vært i aktsom god tro. Lyse påpeker at det fremgår av fakturaene at forbruket er stipulert og at klager ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til nettleieavtalen.  

Lyse kan ikke dokumentere at det er sendt ut påminnelser om måleravlesning til klager.  

Lyse viser til foreldelsesloven og har avskrevet forbruk som faller utenfor 3 år.  

Lyse hevder at kravet er rettmessig og opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende avlesninger.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at det ikke var foretatt avlesninger i perioden mellom kundens avlesning 03.06.12 og innklagedes avlesning ved målerbytte den 20.02.19. Forbruket ble derfor i mellomliggende periode stipulert.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, jf. nettleieavtalen § 5-2. Se også forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) § 3-3.

Lyse Elnett AS har anført at de ikke har dokumentasjon på at de har forsøkt å innhente målerstand fra klager, men at dette ikke betyr at det ikke er forsøkt å innhente målerstand. Nemnda legger til grunn at det ikke er dokumentert at det er sendt klager påminnelse om måleravlesning, og mener derfor at det bør føre til en reduksjon i etterbetalingskravet. Elklagenemnda har i en rekke saker tidligere kommet frem til at etterberegningskravet bør reduseres med 25 % i tilfeller der nettleieavtalen § 5-2 ikke er fulgt opp i tilstrekkelig grad. Etter nemndas syn bør kravet også i dette tilfellet reduseres med 25 % som følge av brudd på nettleieavtalen § 5-2.

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold, ved at kravet reduseres med 25 %.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 15. juni 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.